Archidiecezja Łódzka
Trybunał Metropolitalny
15:30 | 12.02.2019

Trybunał Metropolitalny Łódzki stanowi I instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Łódzkiej. Trybunał Metropolitalny Łódzki jest trybunałem II instancji dla Diecezji Łowickiej.Trybunałem II Instancji dla Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego jest Sąd Metropolitalny Warszawski.


K O N T A K T

Trybunał Metropolitalny Łódzki
ul. Ks. Ignacego Skorupki 3
90-458 Łódź
Tel. 0 42 66 48 748
e-mail: trybunal@archidiecezja.lodz.pl
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek, godz.: 8-14


PRZEWODNICZĄCY:  abp dr hab. Grzegorz Ryś

WIKARIUSZ SĄDOWY:
  ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

SĘDZIOWIE: 
bp dr Ireneusz Pękalski, o. dr hab. Tomasz Gałkowski CP, ks. mgr Tadeusz Weber, ks. dr Zbigniew Tracz, ks. dr Przemysław Góra, ks. dr Łukasz Burchard

SĘDZIOWIE AUDYTORZY: ks. mgr Marian Kołodziejczak, ks. mgr Radosław Krych

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI:  ks. mgr Mateusz Cieplucha

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO: ks. mgr Robert Jantczak, dr Adam Bartczak, dr hab. Łukasz Koprowicz, ks. mgr Kamil Przybysz

NOTARIUSZ: ks. dr Kazimierz Dąbrowski, mgr Jakub Stępień

KANCELARIA: mgr Jakub Stępień, dr Adam Bartczak

ADWOKACI STALI: ks. mgr Marian Kołodziejczak, ks. mgr Krzysztof Żernicki

ADWOKACI ZATWIERDZENI PRZY TRYBUNALE:

Mec. mgr lic. Michał Pełka
tel. 570 843 444
e-mail: michal.pelka@adwokatkoscielny.pl
https://adwokatkoscielny.pl

Mec. mgr Dominika Skrzydło
tel. 601 536 653
e-mail: dominika.skrzydlo@adwokatura.pl
https://adwokatskrzydlo.pl

Mec. mgr Maciej Dominik Pakowski
tel. 663 905 389
e-mail: mpakowski@wp.pl
https://www.pakowski.pl

Mec. mgr Katarzyna Smykla
tel. 731 224 655
e-mail: kasia@smykla.com

Mec. mgr Adam Pąsiek
tel. 509 260 437
e-mail: kancelaria@canonicus.pl
https://canonicus.pl

      Mec. dr hab. Bartosz Nowakowski,
tel. 515 580 690,
e-mail: kancelaria@suprema-lex.com.pl,
      www.suprema-lex.com.pl

 


P O R A D Y    P R A W N E

Przy Trybunale Metropolitalnym działa poradnia prawna. Jej zadaniem jest informowanie zainteresowanych osób o możliwości przeprowadzenia procesu sądowego o nieważność małżeństwa, pomoc w napisaniu skargi powodowej.Spotkania z prawnikiem odbywają się w czwartki. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie lub w kancelarii Trybunału.


PODSTAWOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Proces o nieważność małżeństwa jest procesem pisemnym. Rozpoczyna się od wniesienia skargi powodowej. Po przyjęciu skargi następuje etap zawiązania sporu. Kiedy zostaje określona formuła wątpliwości, czyli tytuły z jakich będzie toczył się proces o nieważność małżeństwa, trybunał przystępuje do zbierania środków dowodowych, tj. przesłuchań stron procesowych, świadków, opinii biegłych. Po ich zebraniu akta zostają opublikowane. Jeśli strony nie mają nic więcej do dodania w sprawie postępowanie dowodowe zostaje zamknięte. Przed wydaniem wyroku swoje uwagi przedwyrokowe przedstawia obrońca węzła małżeńskiego. Proces kończy się wydaniem wyroku. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa staje się prawomocny, o ile żadna ze stron lub obrońca go nie podważy. Od wyroku stwierdzającego, że małżeństwo zostało zawarte ważnie stronom przysługuje prawo apelacji do trybunału wyższej instancji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.