Archidieczja Łódzka

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Wiadomość
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W KONTAKCIE Z ARCHIDIECEZJĄ ŁÓDZKĄ

Jeżeli podjęli Państwo kontakt z Archidiecezją Łódzką uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka, z siedzibą w Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 3, 90-458 Łódź.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Łódzkiej:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: [email protected]
b) listownie, kierując pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych w Archidiecezji Łódzkiej, ul. ks. Ignacego Skorupki 1, 90-458 Łódź.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od przedmiotu lub celu kontaktu:
a) w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Archidiecezji Łódzkiej przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);
b) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Archidiecezję Łódzką (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu);
c) dla wykonywania przez Archidiecezję Łódzką zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5 Dekretu).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe lub innymi podmiotami, którym ujawnia się dane, mogą być podmioty lub organy kościelne właściwe do załatwienia danej sprawy na podstawie przepisów prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Archidiecezja Łódzka zawarła umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez Archidiecezję Łódzką systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Archidiecezję Łódzką Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa w zakresie regulowanym prawem: dostępu do danych w tym kopii danych, informacji o przetwarzaniu danych, prawo do żądania sprostowania danych, dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania. Jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, na adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, lub email: [email protected].

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych można uzyskać kontaktując się z administratorem lub IOD.

SEKRETARZ ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

ks. Łukasz Burchard, tel.887 667 001
e-mail: [email protected]

KANCLERZ KURII

ks. prał. Zbigniew Tracz, tel. 42 66-48-730

BIURO PRASOWE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Dyrektor biura i rzecznik prasowy kurii: ks. Paweł Kłys
ul. ks. I. Skorupki 3, tel.:  609 102 481 (Pn. - Pt. w godz. 9:00 - 14:00)
e-mai: [email protected]

Redaktor: Antoni Zalewski
ul. ks. I. Skorupki 3,  tel.: 42 66 48 744

Adres mailowy (do przesyłania informacji tekstowych, foto, video):
e-mail: [email protected]

Administrator systemów: Marek Włodarski, e-mail:[email protected]

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3
e-mail: [email protected]; [email protected]

Przewodniczący: ks. Wiesław Kamiński, tel. 42 66-48-750
Sekretarz: ks. Hubert Kempiński, tel. 42 66-48-751
Biuro Wydziału: s. Leonarda Kuniszewska MSF, tel. 42 66-48-751

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-756; fax 42 66-48-758
strona internetowa: www.katecheza.lodz.pl
e-mail: [email protected]

Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik, tel. 42 66-48-753
Zastępca: Irena Wolska, tel. 42 66-48-757
Biuro Wydziału: Henryka Walczak, tel. 42 66-48-756
Konsultant do spraw nauki religii w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim: Izabela Mazurczyk

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel./fax 42 682-20-22, w. 32 strona www: www.duszpasterstworodzinlodz.pl ; e-mail; [email protected]

Przewodniczący: ks. dr Robert Jaśpiński tel.: 605191331, e-mail: [email protected]
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego: Małgorzata Rosiak tel.533 306 855, email: [email protected]

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 609-102-827;
strona www.lodzpiotrowa.pl; mail: [email protected]

Przewodniczący: ks. Paweł Bogusz, tel. 609-102-827

 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I MASS MEDIÓW

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 42 66-48-743

Przewodniczący: ks. prał. Józef Janiec

WYDZIAŁ DO SPRAW INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-795

Przewodniczący: o. Ernest Zielonka OCD, tel. 42 66-48-793
Referentka diecezjalna: s. Lucyna Witczak, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-795 e-mail: [email protected]
Zastępczyni referentki: s. Agnieszka Małek, antonianka,
tel. 42 679-27-20 e-mail: [email protected]
Asystent kościelny ds. Dziewic i Wdów Konsekrowanych: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 42  637-75-44

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, tel. 42 66-48-700

Przewodniczący: ks. kan. Tomasz Bartczak
Sekretarz: ks. prał. Tadeusz Weber

NADAWCA

Archidiecezja Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 1, jest nadawcą programu radiowego pod nazwą „Radio Plus Łódź

Osobą wchodzącą w skład organów nadawcy jest abp Grzegorz Ryś.
Dane kontaktowe:
e-mail: [email protected]
adres korespondencyjny: 90-458 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 7
adres witryny internetowej: www.archidiecezja.lodz.pl.

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, a nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy również na stronę www.radioplus.pl/lodz