Archidiecezja Łódzka
Szkolenie duchownych i świeckich opiekunów dzieci i młodzieży uczestniczących w duszpasterskich wakacyjnych wyjazdach dotyczące prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
15:50 | 23.06.2018 | Wyświetleń: 1582 | Autor: ks. Paweł Kłys

Czas wakacji, to szczególny moment związany z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. W tym czasie wiele parafii, wspólnot zakonnych i stowarzyszeń kościelnych organizuje letni wypoczynek. W związku z tym Kuria Metropolitalna Łódzka zorganizowała szkolenie duchownych i świeckich opiekunów dzieci i młodzieży uczestniczących w wakacyjnych wyjazdach duszpasterskich. Tematyka wykładów dotyczyła prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

W pierwszej części szkolenia głos zabrał abp Grzegorz Ryś, który podziękował wszystkim za zaangażowanie i podjęcie tej niełatwej posługi duszpasterskiej wobec dzieci i młodzieży w ciągu całego roku szkolnego, a także w czasie wakacji. Wskazał na to, że każde duszpasterstwo ma służyć dobru drugiego człowieka, w tym także dziecka. Dodał, że należy wyeliminować możliwość wszelkich nadużyć wobec dzieci i młodzieży. – Musimy mieć wiedzę, być wrażliwi i kompetentni, a także uważni, żebyśmy sami nie przekreślali tego, co podejmujemy z wielkim trudem ludzkim, czasowym i finansowym, co jest tak piękną działalnością Kościoła – zaznaczył.

Metropolita łódzki podkreślił, że dzisiejsze szkolenie nie jest ostatnim, gdyż temat jest trudny ale niezwykle ważny. – Podejmujemy ten temat, aby przeciwdziałać, zapobiegać, stosować środki zaradcze, by potem nie było za późno. – dodał.

O aspekcie prawnym w świetle obowiązujących norm prawno – kanonicznych względem dzieci i młodzieży mówił ks. dr Zbigniew Tracz – kanclerz łódzkiej kurii. Zwrócił on uwagę na dokumenty Konferencji Episkopatu Polski dotyczący Prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce. Zaznaczył, że – Chrystus utożsamia się z każdym człowiekiem zwłaszcza tym pokrzywdzonym, ubogim, każdym dzieckiem, z osobą chorą i niepełnosprawną, dlatego też powinniśmy każdego człowieka otoczyć szacunkiem. Z drugiej Kościół jest powołany, aby służyć człowiekowi, a zwłaszcza tym najbardziej wystawionym na niebezpieczeństwo, a wiec dzieciom i ludziom chorym. Kościół ma im służyć, dlatego we wszystkich procedurach musi być przejrzysty! Niezwykle ważną rzeczą jest właściwe skonfrontowanie się z rożnego rodzaju nadużyciami seksualnymi popełnionymi przez osoby duchowne wobec osób nieletnich. Kościół powinien umieć odpowiedzieć na różnego rodzaju krzywdy, które doznały dzieci i młodzież oraz chronić dzieci i młodzież, tak by takich krzywd w przyszłości nie było! – podkreślił ks. Tracz.

Kanclerz łódzki kurii przedstawił także zasady postępowania w przypadku, gdy pojawia się doniesienie o wiarygodności popełnienia czynu przestępczego. Jak zauważył prelegent – pierwsza informacja o takim zdarzeniu ma trafić do delegata biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży – kontakt do niego znajduje się na stronie www.archidiecezja.lodz.pl. Kolejne działania podejmowane są wg. wskazań procedur Kościelnych. – podkreślił.

Gościem specjalnym szkolenia była dr Elżbieta Wróblewska  – psycholog i seksuolog. W swoim przedłożeniu zatytułowanym:„Ochrona prawna seksualności dzieci i młodzieży w Polsce”, zwróciła uwagę słuchaczy na aspekt praktycznych niebezpieczeństwa wynikający z sytuacji granicznych. -Nie jest potrzebny czyn, aby skrzywdzić człowieka. Jest wiele symptomów wykorzystania emocjonalnego, które mogą mieć bezpośredni wpływ na młodych ludzi. Bywa, że to doświadczenie emocjonalne może mieć skutki w przyszłości i rzutować na nią. – podkreśliła psycholog.

– Jednym z oczekiwanych efektów tego szkolenia jest świadomości, że tak jak dzieci i młodzież wchodzą w relację z wami, to będzie to wzorcem dla nich do wchodzenia w relacje z innymi osobami znaczącymi w ich życiu. Kapłan, zakonnica kleryk, animator, lider grupy, to są osoby znaczące w życiu dzieci i młodzieży. – zauważyła dr Wróblewska.

Prelegentka podejmując temat nadużyć seksualnych wskazała na to, że prawodawcy nie chodzi tylko o sam akt seksualny, ale także o to wszystko co dotyczy narażenia dziecka w okresie bezwzględnej ochrony prawnej na takie sytuacje, które są nie adekwatne do tego okresu rozwojowego, w którym ono jest. – podkreśliła.

Na zakończenie szkolenia, była możliwość zadawania pytań przez uczestników spotkania.

Spotkanie odbywające się na progu wakacji – 23 czerwca br., miało miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Było to pierwsze tego typu szkolenie dla duchownych i świeckich podejmujących posługę wśród dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych i jak zapewnia metropolita łódzki, nie ostatnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.