Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 10088
Lipcowe zmiany proboszczowskie w czterech parafiach Archidiecezji Łódzkiej
Udostępnij

Zgodnie z decyzjami metropolity łódzkiego z dniem 6 lipca br. dokonały się zmiany personalne proboszczów w czterech parafiach na terenie Archidiecezji Łódzkiej. Uroczyste wprowadzenie w urząd proboszcza tzw. instalacja miała miejsce w niedzielę 7 lipca.

Kim jest proboszcz? Jak wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 519) -  Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa.

Nowymi proboszczami zostali: ks. Robert Nowak, ks. Marek Milcarek, ks. Bogdan Marciniak, Andrzej Borczyk.

Nowym proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Łodzi został ks. Robert Nowak dotychczasowy proboszcz parafii Świętego Stanisława Kostki i Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła w Karlinie, który pełnił ten urząd przez ostatnie 5 lat.

Natomiast ksiądz kanonik Grzegorz Klimkiewicz dotychczasowy proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi, pełniący ten urząd od 5 VII 2007, a więc 17 lat, odchodzi w stan spoczynku.

W minioną niedzielę posługę proboszczowską w parafii pw. Świętego Stanisława Kostki i Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła w Karlinie rozpoczął ks. Marek Mielcarek, który dotychczas był wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łodzi na Placu Kościelnym.

Proboszczem parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca, Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej został mianowany ks. Bogdan Marciniak dotychczasowy proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi, który pełnił ten urząd przez ostatnie 12 lat.

Do parafii Zmartwychwstania Pańskiego na łódzkich Chojnach został mianowany proboszczem ks. Andrzej Borczyk, który przez ostatnie 10 lat pełnił urząd proboszcza w parafii pw. Świętego Wawrzyńca, Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej.

Każdy z wyżej wymienionych duchownych rozpoczynając posługę proboszczowską w myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 528-§1) jest obowiązany - zatroszczyć się o to, ażeby przebywającym w parafii głoszone było nieskażone Słowo Boże. Stąd zabiega o to, by wierni byli właściwie o prawdach wiary pouczeni, zwłaszcza przez głoszenie homilii w niedziele i święta nakazane oraz przez nauczanie katechetyczne. Popiera też dzieła, poprzez które jest propagowany duch ewangeliczny, również w zakresie sprawiedliwości społecznej. W sposób szczególny troszczy się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. Wszelkimi siłami zabiega, korzystając także z pomocy wiernych, ażeby ewangeliczne orędzie dotarło również do tych, którzy przestali praktykować albo nie wyznają prawdziwej wiary.

Natomiast w §2 Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje na to, że - Proboszcz troszczy się o to, ażeby sprawowanie Eucharystii stało się centrum parafialnego zgromadzenia wiernych. Pracuje nad tym, by wierni wzmacniali się przez pobożne uczestniczenie w sakramentach, a zwłaszcza często przystępowali do sakramentów Najświętszej Eucharystii i pokuty. Stara się również o to, by wierni modlili się, także w rodzinach, oraz świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Proboszcz, pod władzą biskupa diecezjalnego, winien kierować liturgią w swojej parafii i czuwać nad tym, by nie wkradły się do niej nadużycia.

Do najistotniejszych funkcji pełnionych przez proboszcza - jak podkreśla KPK (Kan. 530.) - należą:

  • udzielanie chrztu;
  • udzielanie sakramentu bierzmowania osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci, według przepisu kan. 883, n. 3;
  • udzielanie Wiatyku i namaszczenia chorych, z zachowaniem wszakże przepisu kan. 1003, §§ 2 i 3, a także udzielanie apostolskiego błogosławieństwa;
  • asystowanie przy zawieraniu małżeństw i błogosławieniu małżeństw;
  • odprawianie pogrzebów;
  • święcenie źródła chrzcielnego w okresie wielkanocnym, prowadzenie procesji poza kościołem oraz dokonywanie uroczystych poświęceń poza kościołem;
  • bardziej uroczyste sprawowanie Eucharystii w niedziele i święta.
Udostępnij