Autor: ks. prof. Jan Wolski
Wyświetleń: 542
REKRUTACJA NA STUDIA TEOLOGICZNE W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W ŁODZI
Udostępnij

STUDIA MAGISTERSKIE (specjalność katechetyka)

Informacje ogólne. Studia teologiczne przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości.

Profil absolwenta. Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośniach radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie.

Czas trwania studiów i tryb nauki. Studia trwają 6 lat i prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się z reguły w cztery soboty w miesiącu (od października do czerwca) i mają formę wykładów, seminariów, ćwiczeń i warsztatów.

Liczba godzin i punktów ECTS, praca dyplomowa. Program studiów przewiduje 2040 godzin zajęć wykładowych oraz 150 godzin praktyk katechetycznych odbytych w okresie 3 lat. Student uzyskuje 360 punktów ECTS. Studia kończą się egzaminem z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim

Wymagane dokumenty (zob. na stronie internetowej Instytutu).

Studia nie zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się mniej niż 5 kandydatów.

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów w Instytucie Teologicznym i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w sobotę 30 września b.r. o godz. 1000.

Opłaty za studia. Rocznie 2.600 zł i w okresie 6 lat nie przekroczą kwoty 3.500 zł.


 TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

Adresat studiów, profil kandydata. Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną zdobyć wiedzę merytoryczną, metodyczną i dydaktyczną w zakresie przygotowania do nauczania katechezy w szkole jako kolejnego przedmiotu.

Warunki przyjęcia na studia. Udokumentowane uprawnienia nauczycielskie: tytuł magistra a także przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne uprawniające do podjęcie pracy nauczyciela w szkole.

Czas trwania studiów i tryb nauki. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym) i trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty, z reguły trzy razy w miesiącu, od października do czerwca.

Cele i efekty kształcenia. Celem teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych jest przygotowanie i przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do nauczania katechezy w przedszkolu, szkole podstawowej, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wyjątkiem specjalnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szczegółowo określa kwalifikacje zawodowe, jakie powinien posiadać nauczyciel-katecheta. Instytut Teologiczny dostosowuje program nauczania i odbywania praktyk do aktualnych przepisów prawa oświatowego, a także umożliwia uzyskanie od władzy kościelnej misji kanonicznej upoważniającej do nauczania religii. Ukończenie studiów podyplomowych stanowi dla nauczyciela-katechety cenną pomoc w procesie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Liczba godzin i punktów ECTS, praca końcowa. Program studiów przewiduje: 480 godzin zajęć wykładowych z teologii i 150 godzin zajęć katechetycznych oraz 90 godzin praktyk katechetycznych w szkole. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 80. Studia kończą się przedłożeniem pracy końcowej.

Studia nie zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się mniej niż 7 kandydatów.

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów (zob. na stronie internetowej Instytutu).

Opłaty. Studia są odpłatne  za każdy semestr 1.000 zł. (W trakcie studiów kwota nie przekroczy 1.300 zł za semestr).


Sekretariat czynny: wszystkie soboty czerwca i września b.r. od 9.30 do 13.00 - dotyczy to także telefonu Sekretariatu. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Instytutu Teologicznego:    http://archidiecezja.lodz.pl/akt-it/

 

Dyrekcja Instytutu

Udostępnij