Archidiecezja Łódzka
Święto Muzyki 2020
21:00 | 21.11.2020 | Wyświetleń: 512 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Rok 2020 przeżywamy pod hasłem: Wezwani na ucztę Baranka. Tegoroczne świętowanie – z powodu panującej epidemii – ma inny charakter. Epidemia mocno zweryfikowała nasze życie i wiarę. Bóg jednak przychodzi jako ten, który leczy nasze choroby i słabości. Kiedy uczestniczymy w Eucharystii, Chrystus zabiera nam lęk przed śmiercią, która została pokonana przez Jego chwalebną mękę, śmierć i zmartwychwstanie: Nic by nam bowiem nie przyszło z daru życia gdybyśmy nie zostali odkupieni (Exsultet). Chrystus w Kafarnaum powiedział: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. […] Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (zob. J 6, 53–58).

Epidemia sparaliżowała posługę wielu naszych zespołów, ale nie oddzieliła nas od Boga. Św. Paweł mówi: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (zob. Rz 8, 18-37).

W dawaniu świadectwa wiary patronuje nam św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki i śpiewu kościelnego, która jest jasnym drogowskazem w naśladowaniu Chrystusa i w pełnieniu Jego woli. W jej liturgiczne wspomnienie, Duszpasterze Muzyków Kościelnych zapraszają i zachęcają, aby ten czas przeżywać w sposób duchowy, a tam, gdzie to jest możliwe również we wspólnocie Kościoła. Dziękujmy Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego! Pogłębiajmy też naszą osobistą relację z Chrystusem, bo od niej zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania w Kościele.

W tym roku dziękujemy Panu Bogu za życie i świadectwo wiary śp. Stefana Stuligrosza, obchodząc 100. rocznicę jego urodzin. Prośmy, aby Pan prowadził nas – tak jak jego – drogą dojrzałej wiary. Wdzięcznym sercem wspominamy śp. ks. prof. Ireneusza Pawlaka, ks. dr. Piotra Dębskiego, prof. Juliusza Łuciuka i innych muzyków kościelnych, prosząc, aby z Chrystusem zmartwychwstałym mieli radość wieczną. Serdeczną pamięcią oganiamy chorych muzyków kościelnych, modląc się, aby Pan przyszedł im z pomocą.

Życzę wszystkim Duszpasterzom oraz Muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. 22 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 8.00 odprawię Mszę św. za wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce.

Już dziś zapraszam na XII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych, która odbędzie się na Jasnej Górze 13 listopada 2021 r.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki!

Z modlitwą

O. Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.