32. rocznica sakry księdza biskupa Adama Lepy
16:03 | 02.01.2020 | Wyświetleń: 1342 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dokładnie dziś mija  32. rocznica konsekracji biskupiej księdza prałata Adama Lepy. O tym, jak wyglądała ta ważna dla Kościoła Łódzkiego uroczystość, dowiadujemy się ze wspomnień księdza biskupa seniora Adama Lepy oraz notatki prasowej zamieszczonej w Wiadomościach Diecezji Łódzkiej.

W sobotę 2 stycznia 1988 roku Kościół łódzki przeżył piękny, uroczysty i święty dzień konsekracji nowego biskupa pomocniczego księdza prałata Adama Lepy. W tym ważnym wydarzeniu dla wspólnoty diecezjalnej wziął udział jako główny konsekrator ksiądz kardynał Józef Glemp Prymas Polski, metropolita warszawski oraz księża biskupi licznie przybyli z różnych miast naszego kraju, a mianowicie: Częstochowy, Gniezna, Lublina, Olsztyna, Płocka, Radomia, Sandomierza, Siedlec, Warszawy i Włocławka. Z radością została odnotowana w łódzkiej katedrze obecność przedstawicieli bratnich Kościołów chrześcijańskich, delegatów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, wyższych przełożonych zakonnych, licznie przybyłych kapłanów, a wśród nich księdza prałata Kowalczyka z Holandii i księdza prałata Dudzińskiego z Austrii; obecność alumnów, sióstr zakonnych i znaczącej rzeszy wiernych świeckich. Nie można było nie zauważyć Kapituły Katedralnej, Kolegium Konsultorów, Kurii, Sądu, Seminarium Duchownego, Instytutu Teologicznego.

Uroczystość rozpoczęto procesjonalnym wejściem do świątyni katedralnej z rezydencji biskupów łódzkich. Na początku mszy świętej koncelebrowanej przez wszystkich księży biskupów na czele z Księdzem Prymasem, Gospodarz diecezji łódzkiej ksiądz biskup Władysław Ziółek w słowie wprowadzającym do liturgii dał wyraz radości z decyzji jaką Ojciec Święty powziął mianując nowego biskupa pomocniczego dla Kościoła łódzkiego. Po powitaniu wszystkich gości Pasterz łódzki w imieniu całego Kościoła lokalnego złożył biskupowi elektowi najlepsze życzenia w nowej posłudze, którą rozpocznie pośród ludu Bożego w Kościele łódzkim.

Celebracja Najświętszej Eucharystii, w czasie której dokonały się święcenia biskupie, przebiegła w całym swym bogactwie formy i treści zgodnie z przewidzianym ceremoniałem. Biskupa Nominata przedstawili do święceń: ksiądz kanonik Józef Fijałkowski i ksiądz kanonik Jerzy Świątek. Najbliższymi współkonsekratorami byli: biskup łódzki Władysław Ziółek, biskup senior Józef Rozwadowski, biskupi pomocniczy w diecezji łódzkiej Jan Kulik i Bohdan Bejze. Słowo Boże w czasie mszy świętej wygłosił Ksiądz Prymas. Zwrócił się do duchowieństwa, wiernych świeckich i biskupa elekta wskazując na zadania biskupa w Kościele przy czym szczególnie uwzględnił specyfikę społeczeństwa łódzkiego i jego potrzeb na dzień dzisiejszy.

Przy uroczystym śpiewie Te Deum nowo wyświęcony biskup przeszedł w asyście biskupa Kulika i biskupa Bejzego główną nawą katedry, by udzielić obecnym pierwszego biskupiego błogosławieństwa.

Następnie wypowiedział wobec wszystkich serdeczne słowa podziękowania, kreśląc równocześnie swoją nową misję w Kościele w myśl zawołania biskupiego in caritate et patientia. Wspólnie udzielone błogosławieństwo przez wszystkich biskupów zakończyło uroczystą celebrę w katedrze.

Przy rezydencji biskupów łódzkich Ksiądz Prymas wygłosił jeszcze krótkie serdeczne słowo do wielkiej rzeszy zebranych ludzi i odmówił z wszystkimi modlitwę Anioł Pański.

Następnie w Wyższym Seminarium Duchownym odbył się obiad podczas którego, w miłej atmosferze, padło wiele ciepłych słów pod adresem zarówno dostojnych gości jak też i pod adresem nowego biskupa Adama Lepy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.