Archidiecezja Łódzka
Sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
18:18 | 25.03.2014 | Wyświetleń: 604
Sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Pod hasłem „Czynić dobro przez cierpienie. Czynić dobro cierpiącemu” trwa w Watykanie sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. Jest to okazja do podsumowania ostatniego pięciolecia działalności dykasterii i wyznaczenia zadań na przyszłość. Omawia się także obecność Kościoła wśród chorych i cierpiących w różnych kontekstach lokalnych.

„Sekretarz naszej Rady wspomniał, że dwa lata temu uczestniczył w Dniu Chorego w Wietnamie. I mówi, że tam nie ma struktur szpitalnych. Szpitalem jest rodzina, szpitalem jest człowiek, który dotknięty został cierpieniem. I tam w Wietnamie Kościół dociera do tych ludzi, do tego pojedynczego człowieka na polu bitwy, jakim jest choroba” – powiedział przewodniczący Rady abp Zygmunt Zimowski.

„Kościół zwraca uwagę na to, że trzeba widzieć całego człowieka, który doświadcza choroby. Nie można tylko patrzeć od tej strony, żeby miał zaspokojone potrzeby fizyczne, żeby był sprzęt, leki. Trzeba widzieć go też w tej sferze duchowej. Jednak, gdybyśmy jako Kościół myśleli wyłącznie o sferze duchowej, a ignorowali to, że szpitalom brakuje środków, że lekarze, pielęgniarki nie mogą spokojnie pełnić swojej funkcji, bo nie są zabezpieczone pewne rzeczy, to też nie pełnilibyśmy swojej misji. My musimy budzić sumienia” – powiedział reprezentujący episkopat Polski bp Stefan Regmunt.

Wśród projektów omawianych podczas sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych znalazło się doroczne sympozjum duszpastersko-medyczne. Odbędzie się ono w listopadzie i będzie dotyczyło autyzmu jako choroby i niepełnosprawności o różnych obliczach ludzkich i społecznych.

radiovaticana.org

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.