Łódzka świątynia oo. Jezuitów ogłoszona Diecezjalnym Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus
14:00 | 01.09.2020 | Wyświetleń: 1185 | Autor: ks. Paweł Kłys

Decyzją arcybiskupa Grzegorza Rysia – metropolity łódzkiego – kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, w którym swoją posługę pełnią oo. Jezuici, został podniesiony do godności Sanktuarium Archidiecezji Łódzkiej. Decyzja arcybiskupa łódzkiego została podana do wiadomości w dniu dzisiejszym.

Poniżej publikujemy treść dekretu biskupiego:


Łódź, dn. 1 września 2020 roku

 

D E K R E T

Kościół oo. Jezuitów w Łodzi jest miejscem szczególnej czci naszego Pana Jezusa Chrystusa i uświęcania wiernych przybywających do niego nie tylko z terenu Archidiecezji Łódzkiej.

Mając to na względzie po głębokim namyśle i żarliwej modlitwie oraz po konsultacjach z kompetentnymi osobami korzystając z przysługujących mi uprawnień z dniem 1 września 2020 roku ustanawiam kościół parafialny oo. Jezuitów w Łodzi Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus ku większej chwale Bożej i pożytkowi wiernych.

Dan w Łodzi w trzecim roku mojej posługi biskupiej.

 

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

ks.dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii


RYS HISTORYCZNY NOWEGO SANKTUARIUM ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

Świątynia znajdująca się przy ul Sienkiewicza 60 w Łodzi – dawniej Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. św. Jana Ewangelisty – dziś Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszego Imienia Jezus został wzniesiony w latach 1880 – 1884. Duże nakłady finansowe na budowę tej ceglanej, neoromańskiej świątyni położył m.in. fabrykant Karol Scheibler (100 tys. rubli w złocie), a głównym projektantem był inż. Ludwik Schroeiber.

W 1989 r. oo. Jezuici odkupili budynki od wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Wczesniej Katolicy użytkowali kościół – który był filią parafii pw. św. Krzyża w Łodzi – na podstawie zgody władzy państwowej, która określała je jako mienie poewangelickie. Z upoważnienia władzy duchownej kościół poświęcił o. Franciszek Przybylski SI, superior jezuitów w Łodzi.

Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: 2 ornaty haftowane z XVIII w., ornat haftowany z pocz. XIX w. z kolumną z pasa polskiego, 2 ornaty, kapa i dalmatyka z tkanin z przełomu XVIII i XIX w. oraz haftowana stuła z końca XVII wieku.

Filary, łuki, pilastry, kapitele – wszystko w białym kolorze, wraz z ciemnym sufitem daje piękny i podniosły efekt neogotyku. Do tego dochodzą interesujące witraże, piękna chrzcielnica, wspaniały główny ołtarz z masywnymi lichtarzami, ciekawa rzeźbiona ambona i balustrada przy ołtarzu. Organy Biernackiego z Włocławka z lat dwudziestych XX w., balkony przestrzenne, które świadczą o przeszłości świątyni. Zabytkowe polichromie w sklepieniu nawy głównej i transeptu. Dwa zabytkowe witraże w emporach północnej i południowej pochodzą z pracowni św. Łukasza w Warszawie (przełom XIX i XX w.). W głównym ołtarzu pomiędzy drewnianymi rzeźbami apostołów Piotra i Pawła znajduje się obraz Serca Pana Jezusa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.