Parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi
Proboszcz: o. Mariusz Słowik OFMConv
Wikariusz: o. Edward Mastalerek OFMConv
Telefon: 42 648-95-83
Fax: 42 648 95 83

Adres: Skwer Św. Maksymiliana Kolbego 1, 93-279 Łódź
E-mail: lodzdabrowa@franciszkanie.pl

https://archidiecezja.lodz.pl/dabrowa
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 12 VI 1981 r. (bp Józef Rozwadowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
29 I 1981 r. zgoda Prezydenta m. Łodzi na budowę kościoła, 24 IX 1982 r. – decyzja zatwierdzająca budowę, 28 VI 1983 r. poświęcenie fundamentów, 13 VI 1986 r. bp Józef Rozwadowski wmurowuje kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II. Architektura nowoczesna, autor – arch. Witold Millo. Trwają prace wykończeniowe kościoła. Konsekrowany 22 X 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz, ambonka, chrzcielnica marmurowa, organy elektroniczne, 3 dzwony, Droga Krzyżowa (14 stacji), kaplica przechowywania Najświętszego Sakramentu, kaplica ku czci św. Maksymiliana (drewniany ołtarz i drewniana ambona), obraz Ostatniej Wieczerzy, obraz Zesłania Ducha Świętego

Ulice należące do Parafii

Anczyca, Bałuckiego, Bielska, Bohomolca, Broniewskiego – nr 54–64 i 57/59–111, Chłędowskiego, Dąbrowskiego – 65–105, Deotymy, Ejsmonda, Felińskiego, Gałczyńskiego, Gersona, Gojawiczyńskiej, Kadłubka, Karpia, Kotoniarska, Kowalszczyzny, Koźmiana, Kruczkowskiego, Leśmiana, Makuszyńskiego, Młynek, Nałkowskiej, Oppmana, Orkana, Poselska, Przyjacielska – str. północna od torów, Rydla, Smolna, Sosnowiecka, Staffa, Startowa, Szybowa, Szymańskiego, Śląska – 17–72a, Śmigłego-Rydza – 84 i 86, Ujejskiego, Umińskiego, Wełniana, Wyższa, Zapały, Zapolskiej, Żmichowskiej, Żwirowa

Dni powszednie

06:30, 07:00, 08:00, 08:45, 18:30

Soboty

06:30, 07:00, 08:00, 08:45, 18:30

Niedziele i święta

06:30, 08:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 19 500
ODPUST: św. Maksymiliana, 14 sierpnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 11, 12, 13 sierpnia
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2013 r. (abp Marek Jędraszewski)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: murowana, wybudowana w 1981 r., kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Rycerstwo Niepokalanej, Żywy Różaniec, Biuro Radia „Maryja”, Koło Ministrantów, Franciszkański Zakon Świeckich, Grupa Czcicieli Matki Boskiej Anielskiej i św. Michała Archanioła, asysta, schola, Modlitewna Wspólnota Franciszkańska, grupa charytatywna, grupa łączników parafialnych, redakcja pisma parafialnego „Nasza Wspólnota”
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
o. Ludwik Bartoszak 1981–1989
o. Feliks Mechecki 1989–2000
o. Marek Iwański 2000–2004
o. Sławomir Denderski 2004–2008
o. Mariusz Słowik 2008-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Józef Egierski, wyśw. 1912
ks. Grzegorz Kopytowski, wyśw. 1991
ks. Paweł Lisowski, wyśw. 1988
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Marek Kołodziejczyk OCD, wyśw. 1990
o. Paweł Warchoł OFMConv., wyśw. 1992
o. Błażej Bartoszewski OFMConv., wyśw. 1990
o. Piotr Kleszcz OFMConv., wyśw. 1993
o. Marek Sykuła OFMConv., wyśw. 1992
ks. Czesław Sobolewski SJ, wyśw. 1998
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Anna Mądraszewska, służebniczka NMP NP
s. Alicja Kasprzak, służebniczka NMP NP
s. Joanna Wojtczak służebniczka NMP NP
s. Agnieszka [Franciszka] Piotrowska, 1986, misjonarka miłości
s. Maria [Maksymiliana] Ogińska, 1987, karmelitanka Dz.J.
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1981–2006, małżeństw 1981–2006,
zmarłych 1981–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: o. Mariusz Słowik OFMConv., mian. 1 VII 2008 tel. 42 648-95-62
Wikariusz: o. Edward Mastalerek OFMConv., mian. 1 VII 2005 tel. 42 648-95-67

czynna: pn-pt: 10:00-12:00 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.