Archidiecezja Łódzka
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie
Proboszcz: ks. kan. Jarosław Leśniak
Wikariusz: ks. Łukasz Kaczmarek
Telefon: 43 672-10-14

Adres: Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa
http://www.parafiawidawa.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1417 r. (abp gnieźnieński Mikołaja herbu Trąba)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1678–1709, w stylu barokowym, orientowany, jednonawowy, prez¬biterium węższe o zamknięciu półkolistym. Wejście do kościoła usytuowane od zachodu przez kwadratową kruchtę. Projektant kościoła nieznany. Zakończenie budowy w 1709 r. Konsekracja w 1731 r. przez bpa Franciszka Józefa Kraszewskiego, sufragana gnieźnieńskiego.

Wyposażenie kościoła:
W kościele znajduje się ołtarz główny z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania oraz rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława,ufundowany przez chorążego wieluńskiego Stanisława Karsz¬nickiego. Cztery rzeźbione ołtarze boczne z obrazami i figurą Pana Jezusa. Ambona barokowa z pocz. XVIII w., 15-głosowe organy barokowe z zegarem i rzeźbami grających kobiet. Spiżowa chrzcielnica – późnorenesansowa z 1600 r. – dzieło Michała Otmana z Krakowa, podarowana przez Walentego Widawskiego, rektora Akademii Krakowskiej. W parkanie dzwonnica z 1903 r., w której umieszczone są 3 dzwony. Stacje Drogi Krzyżowej gipsowe.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrusty – 9 km, Dąbrowa Widawska – 4, Dębina – 2,5, Grabówie – 7, Kąty – 5, Kurówek – 10, Las Zawadzki – 8, Las Zborowski – 5, Ochle – 8, Podgórze – 2, Rogoźno wieś i kolonia – 2,5, Świerczów wieś i kolonia – 3, Widawa osada, z kościołem parafialnym, Witoldów – 3,5, Wola Kleszczowa wieś i kolonia – 3,5, Zawady wieś i kolonia – 5,6, Zborów –5

Dni powszednie

07:30, 17:00

Soboty

07:30, 17:00

Niedziele i święta

09:00, 12:00, 17:00
kaplica w Ochlach 10:30,
w Lesie Zawadzkim 10:30,
w Zawadach 15:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4000

ODPUST: Podwyższenia Świętego Krzyża, obchodzony w niedzielę po 14 września;
św. Rocha, 16 sierpnia, (na cmentarzu grzebalnym)

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 13, 14, 15 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,84 ha (1,2 km)

PLEBANIA: dawny klasztor pobernardyński zbudowany w 1716 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół filialny pw. św. Marcina – dawny parafialny
Kaplica pw. św. Rocha, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w Ochlach – 8 km
Kaplica pw. św. Józefa, w Lesie Zawadzkim – 8 km
Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, w Zawadach – 5 km

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ruch oazowy, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Żeromski 1908–1922
ks. Zygmunt Wronowski 1922–1930
ks. Zygmunt Gajewicz 1930–1932
ks. Zygmunt Wertyński 1932–1935
ks. Józef Pełczyński 1935–1940
ks. Stanisław Bilski 1945–1946
ks. Stefan Pawłowski 1946–1955
ks. Franciszek Szychowski 1955–1966
ks. Henryk Wymysłowski 1966–1970
ks. Mieczysław Borczuch 1970–1975
ks. Jerzy Spychała 1975–1986
ks. Kazimierz Kowalski 1986–1987
ks. Kazimierz Pacholik 1987–1999
ks. Jan Pawlak 1999–2008

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Janusz Lewandowicz, wyśw. 1988
ks. Waldemar Woźniak, wyśw. 1990
ks. Mariusz Siciński, wyśw. 1996

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Jan Luter, benedyktyn

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Maria [Pankracja] Gasztych, 1935, felicjanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1857–1940, 1945–2006, małżeństw 1870–1940, 1945–2006, zmarłych 1867–1940, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Jarosław Lesniak, mian. 1 VII 2014 tel.43 672-10-14

Wikariusz: ks. Łukasz Kaczmarek, mian. 30 VIII 2019 tel.43 672-14-01

czynna pn 11:00-12:00

wt-pt 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.