Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi
Proboszcz: o. Remigiusz Recław SJ
Wikariusz:
Telefon: 42 637-75-44

Adres: Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź
E-mail: jezuici@archidiecezja.lodz.pl

http://www.lodz.jezuici.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1950 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1880 r., zakończenie 1884 r. Duże nakłady na budowę położył m.in. fabrykant Karol Scheibler (100 tys. rubli w złocie). Budowany z cegły, w stylu neoromańskim, wg projektu inż. Ludwika Schreibera, jako zbór ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty. Obecny kościół Najświęt¬szego Serca Jezusowego do czasu erekcji parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus był kościo¬łem filialnym parafii Podwyższenia św. Krzyża. Duszpasterstwo sprawują jezuici. Oni też w 1989 r. odkupili budynki od wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Katolicy użytkowali koś¬¬ciół na podstawie zgody władzy państwowej, która określała je jako mienie poewange¬lickie. Z upoważnienia władzy duchownej kościół poświęcił o. Franciszek Przybylski SI, superior jezuitów w Łodzi.

Wyposażenie kościoła:
Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: 2 ornaty haftowane z XVIII w., ornat haftowany z pocz. XIX w. z kolumną z pasa polskiego, 2 ornaty, kapa i dalmatyka z tkanin z przełomu XVIII i XIX w. oraz haftowana stuła z końca XVII w. Filary, łuki, pilastry, kapitele – wszystko w białym kolorze, wraz z ciemnym sufitem daje piękny i podniosły efekt neogotyku. Do tego dochodzą interesujące witraże, piękna chrzcielnica, wspaniały główny ołtarz z masywnymi lichtarzami, ciekawa rzeźbiona ambona i balustrada przy ołtarzu. Organy Biernackiego z Włocławka z lat dwudziestych XX w., balkony przestrzenne – wiele miejsc. Zabytkowe polichromie w sklepieniu nawy głównej i transeptu. Dwa zabytkowe witraże w emparach północnej i południowej z pracowni św. Łukasza w Warszawie (przełom XIX i XX w.).

Ulice należące do Parafii

Kilińskiego – nr 113–129, Nawrot – 1–39, al. Piłsudskiego – strona parzysta od Piotrkowskiej do Kilińskiego, Piotrkowska – 126–152, Roosevelta, Sienkiewicza – 52–62 i 71–79

Dni powszednie

07:00, 08:30, 18:00
w pt., godz. 18:00 dla młodzieży w kaplicy św. Krzysztofa

Soboty

07:00, 08:30, 18:00

Niedziele i święta

kościół: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:30

kaplica św. Krzysztofa: 09:30 dla głuchoniemych, 11:30 dla przedszkolaków, 12:30 w obrządku greko-katolickim, 15:00 I n. m-ca - dla niewidomych, 18:00 (młodzież akademicka i szk. srednie)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 600

ODPUST: uroczystość Najświętszego Serca Jezusa;
św. Ignacego Loyoli, 31 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: murowana z drewnianym, altanowym wejściem, centralne ogrzewanie, kanalizacja, zabudowania gospodarcze i ogród

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Krzysztofa, ul. Sienkiewicza 60
Kaplica pw. Najśw. Serca Jezusowego, w domu zakonnym
Kaplica pw. św. Józefa, w Domu Sióstr Służebniczek NMP, ul. Sienkiewicza 60

FORMY DUSZPASTERSTWA: katechezy inicjacji chrześcijańskiej, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym (5
wspólnot – Mocni w Duchu, Kanaan, Zwiastowanie, W Sercu Jezusa,
Przymierze), 8 grup neokatechumenatu, Apostolstwo Modlitwy, Stowarzyszenie
Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu”, Zespół
wokalno-ewangelizacyjny „Mocni w Duchu”, Bractwo
„Otrzeźwienie”,Duszpasterstwo Akademickie,
chór „Ton”, parafialny Zespół Charytatywny, Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w
Duchu Świętym, Świetlica Środowiskowa, Przedszkole Sióstr Służebniczek
Starowiejskich, księgarnia parafialna, duszpasterstwo par
niesakramentalnych, kursy przedmałżeńskie (Poradnia Małżeńska i Rodzinna) i
do bierzmowania także dla osób spoza parafii, wypożyczanie pomieszczeń dla
duszpasterstwa niewidomych archidiecezji, dla opieki nad niedorozwiniętymi
Muminki, Parafialny Punkt Pracy Społecznej, Wspólnota Miłośników Wilna i
Wileńszczyzny, Nowogródka, spotkania dla b. żołnierzy AK, katechizacja
także w szkołach poza tut. parafią, Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego,
Duszpasterstwo Świata Pracy, Anonimowi Alkoholicy, Katolickie
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Upośledzeniu Umysłowym (korzysta z
pomieszczeń zakonnych), wydawanie periodyku „Szum z Nieba”, udzielanie
Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli dla świeckich i duchownych,
Duszpasterstwo Młodych Małżeństw. Użytkowanie pomieszczeń przez Koło nr 8
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, kawiarenka „Źródełko”, ministranci.

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym
http://www.odnowa.jezuici.pl/<http://stowarzyszenie.mocniwduchu.pl/>

wspólnota Mocni w Duchu http://wspolnota.mocniwduchu.pl/

Stowarzyszenie Mocni w Duchu http://stowarzyszenie.mocniwduchu.pl/

Zespół wokalno-ewangelizacyjny
http://www.mocni.jezuici.pl/<http://stowarzyszenie.mocniwduchu.pl/>

Duszpasterstwo Akademickie http://www.jdalodz.pl/

Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep

wydawanie periodyku „Szum z Nieba” http://www.odnowa.jezuici.pl/szum

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
o. Leon Nowak SJ 1951–1957
o. Wacław Niedźwiadek SJ 1958–1964
o. Edmund Wirkus SJ 1964–1967
o. Stefan Dzierżek SJ 1968–1972
o. Tadeusz Pawlicki SJ 1972–1978
o. Jan Sniś SJ 1978–1988
o. Józef Kozłowski SJ 1988–1997
o. Janusz Tereszczuk SJ 1997–1998
o. Józef Łągwa SJ 1998–2005
o. Tadeusz Domeracki SJ 2005–2011
o. Kazimierz Kubacki SJ 2011- 2018

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Leszek Rynkiewicz SJ, wyśw. 1971

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1951–2006, małżeństw 1951–2006,
zmarłych 1951–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: o. Remigiusz Recław SJ, mian. 26 IX 2018 tel.: 42 637-75-44 e-mail: jezuici@archidiecezja.lodz.pl
Duszpasterz akademicki i katecheta LO nr III: o. Jacek Granatowski SJ

Opiekunowie grup Odnowy w Duchu Świętym:
o. Kazimierz Kubacki SJ
o. Remigiusz Recław SJ
o. Józef Łągwa SJ
o. Paweł Sawiak SJ – dyrektor Centrum

Neokatechumenat:
o. Tomasz Ludwisiak SJ
o. Grzegorz Radomiak SJ
o. Wojciech Skórewicz SJ

Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym tel. 42 288-11-53
www.odnowa.jezuici.pl
Asystent kościelny Wydawnictwa:
o. Remigiusz Recław SJ

Misjonarz i Rekolekcjonista:
o. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Ewangelizator uliczny przy Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu”: ks. Michał Misiak

czynna pn - pt: 10:00-12:00 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.