Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie
Proboszcz: ks. prał. Jacek Ambroszczyk
Wikariusz: ks. dr Ireneusz Słoma, ks. Krzysztof Burzyński
Telefon: 44 634-11-00

Adres: ul. Sienkiewicza 3 , 97-425 Zelów
http://www.parafiazelow.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 9 VIII 1926 r. (bp Wincenty Tymieniecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1931–1933, w stylu modernistycznym, jednonawowy, murowany. Poświęcony w 1933 r. przez bpa Kazimierza Tomczaka.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze: główny Matki Bożej Częstochowskiej, boczne: Najśw. Serca Pana Jezusa, św. Antoniego, organy 16-głosowe – 2 manuały; 3 dzwony; Droga Krzyżowa, 3 stałe konfesjonały

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Ignaców – 3 km, Kolonia Pożdżenice (część) – 3, Mauryców – 2, Pożdżenice (część) – 2, Weronka – 5, Zelów, osiedle z kościołem parafialnym, Zelówek – 3

Dni powszednie

07:00, 07:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 7254

ODPUST: MB Częstochowskiej, 26 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 27, 28, 29 czerwca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 3 ha (1,5 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1976 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Podwyższenia św. Krzyża, na cmentarzu grzebalnym przebudowana i po-większona. Poświęcona 21 IV 2005 r. przez abpa Władysława Ziółka

FORMY DUSZPASTERSTWA: Rycerstwo Niepokalanej, Żywy Różaniec, Katolickie Stowarzy­szenie Młodzieży, Grupa Modlitewna Matki Bożej Licheńskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolic­kich, Parafialny Zespół Charytatywny, 2 schole, Koło Przyjaciół Radia Maryja, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1915 r.:
ks. Bronisław Butkiewicz (rektor kapicy)od 1915 r.;
ks. rektor Józef Gruszewski 1921–1926;
ks. Jan Grodkiewicz 1926–1934;
ks. Kazimierz Rusin 1934–1937;
ks. Zygmunt Zych 1937–1947;
ks. Józef Sulwiński 1947–1951
ks. Antoni Ostrowski 1951–1958
ks. Antoni Szarejko 1958–1981
ks. Henryk Tomaszewski 1982–1989
ks. Kazimierz Ciosek 1989–2011
ks. Marian Fałek 2011–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stanisław Krawczyk, wyśw. 1938
† ks. Henryk Tosik FDP, wyśw. 1957
† ks. Zdzisław Młynarski, wyśw. 1964
ks. Marek Bąk, wyśw. 1984
ks. Dominik Kociołek, wyśw. 1988
ks. Mariusz Jersak, wyśw. 1997
ks. Damian Czerwiński, wyśw. 2011

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Teresa [Kinga] Pruszak, 1954, bernardynka
s. Anna Chrzanowska, 1991, urszulanka SJK

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1926–2006, małżeństw 1926–2006,
zmarłych 1926–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. prał. Jacek Ambroszczyk, mian. 30 VIII 2014, tel. 44 634-11-00
Wikariusze: ks. Krzysztof Burzyński, mian. 27 VIII 2016 tel. 513 982 296
ks. dr Ireneusz Słoma, mian. 29 VIII 2020

Rezydent: ks. Kazimierz Ciosek tel. 601-180-328

czynna pn-pt 10:00-12:00  16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.