Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Bóg zawsze jest blisko każdego z nas
10:15 | 18.11.2020 | Wyświetleń: 369 | Autor: Julia Saganiak

„Nie ma takiego miejsca, do którego można by posłać człowieka, aby był z dala od Pana Boga. Bóg zawsze jest blisko każdego z nas, jest blisko już w dziele stwórczym”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki sprawował Mszę Świętą w domowej kaplicy we wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny. W homilii duchowny mówił, że dzisiejsze pierwsze czytanie stanowi wielką nadzieję. Mówi ono o wizji Boga, która potrzebna jest wygnańcom na Patmos, ponieważ daje im pocieszenie.

-Jan i jego współbracia bardzo jej potrzebują, bo są zesłani na Patmos, na wygnanie, przeżywają kary, niszczenie- mówił kaznodzieja.

Wygnańcy rozumiejąc, że Bóg jest Stwórcą, w trudnych sytuacjach pragną oddawać Mu chwałę.

Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że Bóg nie oczekuje jej od nas, ale uświadomienie sobie, że jest On naszym Stworzycielem, przywraca nam pokój.

Metropolita łódzki zauważył, że nie ma takiego miejsca, do którego można by posłać człowieka, aby był z dala od Pana Boga. Bóg zawsze jest blisko każdego z nas, jest blisko już w dziele stwórczym.

Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię nasuwa się pytanie: Czym jest mina, którą mamy obracać? Ksiądz arcybiskup, powiedział, że w domu Zacheusza mówiono, iż ową miną jest grosz, natomiast jest to również Słowo. Otrzymując je od Boga, nieustannie powinniśmy się nim dzielić, nie traktować tego Słowa jako martwej rzeczy.

Na zakończenie homilii Abp Ryś zauważył, że słowo jest rzeczywistością żywą. Jeśli nie dzielimy się Słowem, to nie dajemy mu przestrzeni do działania. Ono rośnie w nas, gdy się nim dzielimy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.