Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Bóg otwiera możliwości
07:48 | 12.05.2020 | Wyświetleń: 837 | Autor: Antoni Zalewski

– Bóg otwiera możliwości. To jest działanie łaski Boga. Tam gdzie się wydaje, że człowiek zatrzasnął drzwi, tam Bóg potrafi je otworzyć. Bóg otwiera serca – mówił w swojej homilii Abp Ryś.

Metropolita Łódzki sprawował Mszę Św. w Archikatedrze Łódzkiej we wtorek w piątym tygodniu Wielkanocnym. Metropolita Łódzki mówił o pierwszych latach misyjnych. Przywołując św. Pawła, który został podczas wyprawy misyjnej ukamienowany Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że on się nie wycofał, tylko wstał i nadal głosił słowo Boga bez strachu. „Czujemy, że za tym kryje się łaska Boga. Żadne z tych ciężkich doświadczeń podczas pierwszej wyprawy misyjnej nigdy nie uciszyło Pawła i nigdy nie zamknęło mu ust. On ma to doświadczenie, że Bóg otwiera mu usta dla wypowiedzenia tajemnicy Chrystusa. To jest ta łaska Boga: otwiera ludzi i otwiera usta apostołów. Tam gdzie się wydają rzeczy zewnętrznie pozamykane, tam Pan Bóg całą swoją wielką mocą wewnętrznie otwiera.”

Metropolita Łódzki zauważył, że również w obecnej sytuacji pandemii, gdzie wiele rzeczy jest nam ograniczanych, wiele możliwości zewnętrznych zostało pozamykanych i wielu rzeczy nie możemy robić, to Pan Bóg ze swoją łaską wciąż działa. „Tam gdzie nieraz zewnętrzne warunki wprowadzają zamknięcie, tam łaska Boga dokonuje innego otwarcia. Ważne jest, abyśmy widzieli to działanie łaski Boga, która jest mocniejsza niż wszystkie pozamykane możliwości i otwiera je w inny sposób. Łaska Boga otwiera te możliwości w nas, kiedy słuchamy słowa i kiedy mamy je wypowiedzieć. Bóg ze swoją łaską jest Bogiem otwierającym możliwości”- zaznaczył Metropolita Łódzki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.