Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kolumnie
Proboszcz: ks. kan. Jacek Kubis
Wikariusz: ks. Tomasz Mackiewicz
Telefon: 43 675-42-36

Adres: Letnia 15/17 , 98-100 Łask-Kolumna
E-mail: parafiakolumna(at)gmail.com

http://parafiakolumna.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 8 II 1949 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół stary – wybudowany przez Niemców w 1942 r. – przystosowany na salę zebrań. Kościół nowy – budowę rozpoczęto 22 VI 1981 r. Projekt kościoła w pierwotnej wersji przygotował zespół architektów w składzie: Mariusz Gaworczyk, Leszek Łukoś, Ludwik Mackiewicz. Realizowany jest projekt zmodyfikowany przez zespół w składzie: Piotr Filipowicz, Janusz Frey, Mirosław Rybak. Zakończenie budowy w 2003 r. Konsekrowany 30 V 2004 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, 2 ołtarze w kaplicach bocznych , Droga Krzyżowa, chrzcielnica, konfesjonały, dzwony

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barycz – 3 km, Orpelów – 2, Poleszyn – 4, Wronowice (do torów) – 2, Osiedle Wronowice – 0,5 km, Ostrów (nry od 1 - 17) - 5 km

Dni powszednie

06:30, 07:00, 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 18:00 (niedzielna)

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6000
ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia;
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 13, 14, 15 sierpnia
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 31.08; 01.09. 2019 r. (bp Marek Marczak)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1,4 ha (500 m), nowy cmentarz w trakcie tworzenia
PLEBANIA: stara wybudowana w latach 1931–1932, murowana, niezamieszkała, nowa w budynku kościoła wejście o d ul. Jagiełly
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Sióstr Nazaretanek w Łasku-Kolumnie, ul. Komuny Paryskiej
FORMY DUSZPASTERSTWA: Liturgiczna Grupa Dziewczęca „Dzieci Maryi”, Koło Różańcowe Dziecięce, Eucharystyczny Ruch Młodych, Żywa Róża, Czciciele Serca Pana Jezusa, Czciciele Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Wieczernika Modlitwy za Kapłanów, Czciciele Niepokalanego Serca NMP, Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ministranci, schola młodzieżowa, schola dziecięca „Boże Nutki, asysta parafialna
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Józef Zimoń 1949–1976
ks. Wiesław Sikorski 1985–
ks. Władysław Ruciński 1976–1985
ks. Wiesław Sikorski 1985 – 2014
ks. Adam Rogulski 2014 – 2018
ks. Jacek Kubis 2018 –
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Janusz Sender, wyśw. 1966
ks. Grzegorz Świtalski, wyśw. 1986
ks. Paweł Skowron, wyśw. 2019
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Gabriela, Urszula Duszyńska
s. Bożena Kamińska, śluby wieczyste 21.08.2010
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1949–2016, małżeństw 1949–2016,
zmarłych 1949–2016
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Jacek Kubis, mian. 1 VIII 2018 tel. 43 675-42-36
Wikariusze: ks. Tomasz Mackiewicz, mian. 30 VIII 2019
Rezydent: ks. kan. Leon Strzelczyk, mian. 30. VII 2016
Na terenie parafii jest Rok Propedeutyczny WSD
Moderator Roku Propedeutycznego: ks. prałat dr hab. Janusz Lewandowicz
Prefekt Roku Propedeutycznego: ks. Bartłomiej Franczak
Ojciec duchowny: ks. Jacek Kubis

Na terenie parafii mieszka: ks. kan. Leon Strzelczyk (emeryt) tel. 601 329 593

czynna:

poniedziałek - piątek w godz. 09:00 - 10:00; 16:00 - 17:30

 

w lipcu i sierpniu kancelaria czynna od poniedziałku do piątku tylko popołudniu  w godz. 16.00 - 17.30

 

telefon  43 675-42-36 czynny w godz. urzędowania kancelarii

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.