Parafia Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Piotr Kosmala
Wikariusz: ks. Andrzej Skawiński
Telefon: 42 684-31-45

Adres: Obywatelska 60, 93-562 Łódź
E-mail: kancelaria@urszula.org.pl

http://www.parafia-urszula.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 10 II 1980 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany w latach 1931-1933 wg projektu arch. Wiesława Lisowskiego. Poświęcony w 1933 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego. Jednonawowy, z prezbiterium prostokątnym, dachem dwuspadowym i małą wieżyczką na sygnaturkę, o uproszczonych formach klasycznych.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz przedsoborowy z umieszczonym na nim tabernakulum oraz krzyż z figurą Chrystusa; z boku obraz św. Urszuli Ledóchowskiej. Dwa ołatarze boczne: św. Urszuli - Dziewicy i Męczennicy i Matki Bożej Częstochowskiej. Ołtarz soborowy z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy, ambonka oraz chrzcielnica, Droga Krzyżowa, organy, 3 dzwony

Ulice należące do Parafii

Braterska, Cieszkowskiego - nr 15 i 16-24, Cieszyńska - nr 19-49 i 8-20, Dolinna, Felsztyńskiego, Janiny, Jasień, Nad Jasieniem, Nowe Sady, Obywatelska nr. 29-161 i 18-166, Piasta, Piekna nr - 29-71 i 30-72, al. Politechniki nr 19-31, Przechodnia, Rejtana, Różana nr 3-9 i 4-12, Wieniawskiego

Dni powszednie

07:00 i 18:00

Soboty

07:00 i 18:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:00, 12:30 i 18:00

w wakacje 08:00, 09:30, 11:00 i 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 6100

ODPUST: św. Urszuli Ledóchowskiej, 29 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 27,28,29 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2006 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: rozbudowana w 1980 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, ocieplona. dom katechetyczny zakupiony w 1985 r., murowany, kanalizacja, centralne ogrzewanie.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Schronisku dla bezdomnych im. św. Brata Alberta, ul. Nowe Sady 17
Kaplica w Domu Sióstr Urszulanek, ul. Obywatelska 60

FORMY DUSZPASTERSTWA:
Wieczernik, Apostolstwo Modlitwy Różańcowej, „Margaretki”, Ruch Światło-Życie, Liturgiczna Służba Ołtarza, Schola Dziecięca „Śpiewajmy Jezusowi”, Eucharystyczny Ruch Młodych, Asysta, Zespół muzyczny „Ad Dei Gloriam”, Chór parafialny, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Koło Przyjaciół św. Urszuli

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Adam Lepa 1980–1982
ks. Ryszard Chojecki 1982–1995
ks. Wiesław Dura 1995–2008
ks. Jarosław Kaliński 2008-2011
ks. Ryszard Szmist 2011-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Sławomir Szczyrba, wyśw. 1980
ks. Dariusz Burski, wyśw. 1985
ks. Jarosław Burski, wyśw. 1987
ks. Jacek Ambroszczyk, wyśw. 1990
ks. Grzegorz Księżek, wyśw. 1997
ks. Robert Batolik, wyśw. 1999
ks. Wojciech Błaszczyk, wyśw. 2000

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Grzegorz Książek 1997

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Mirosława Jaros, 1995

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1971, małżeństw od 1971,
zmarłych od 1971

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Piotr Kosmala, mian. 1 VII 2014, tel. 42 684-31-45
Wikariusz: ks. Andrzej Skawiński, mian. 29 VIII 2020

Kancelaria parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna jest od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godzinach od 16.00 do 17.30

W kancelarii parafialnej możesz:

1. porozmawiać z duszpasterzem,
2. zamówić intencje Mszy św.,
3. otrzymać potrzebne zaświadczenia, metryki, itp.
4. zgłosić

o Chrzest
o Ślub
o Pogrzeb

5. poprosić o udzielenie bliskim Sakramentu Chorych (w nagłych wypadkach poza godzinami pracy kancelarii)

Chrzest

Sakrament Chrztu udzielany jest w 1 i 3 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12:30.
Chrzest należy zgłosić 2 tygodnie przed wybranym terminem.

Potrzebne dokumenty:

1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
2. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,
3. zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi.

Chrzestnym może być ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;

6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu;

Świecę i „Białą szatę” do Chrztu św. rodzice załatwiają we własnym zakresie.
W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie się do kancelarii celem podpisania stosownych dokumentów.
Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Ślub

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Potrzebne dokumenty:

1. dowody osobiste,
2. metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne 6 miesięcy),
3. świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu),
4. świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
5. świadectwo zgonu współmałżonka (wdowcy).
6. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
7. dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres),
8. zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące) – niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające o spowiedzi.

Pogrzeb

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy.
W nagłych wypadkach należy natychmiast wezwać kapłana.

Potrzebne dokumenty:

1. akt zgonu z USC,
2. informacja z cmentarza o terminie pogrzebu,
3. informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach.

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie (lub Mszy św. pogrzebowej) przystąpić do Komunii Świętej. O przystąpienie do spowiedzi zatroszczmy się wcześniej.

czynna pn-pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.