Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Zgierzu
Proboszcz: ks. Zdzisław Sudra
Wikariusz:
Telefon: 42 717-79-70

Adres: Ossowskiego 25/27, 95-100 Zgierz
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 X 1991 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wybudowany w latach 1991–2005 wg projektu arch. Wojciecha Bielaka. Fundatorem budowy kościoła (do stanu surowego) jest Jerzy Godlewski. Poświęcenie kościoła 10 XI 1996 r. przez abpa Władysława Ziołka, konsekracja 24 VI 2001 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z płaskorzeźbą św. Jana Chrzciciela, obok dwie płaskorzeźby. Jedna przedstawia Cud w Kanie Galilejskiej, druga cudy uzdrowienia chorych i wypędzanie złych duchów autorstwo ks. Tadeusz Furdyna SDB.
Ołtarz główny oraz ambonka drewniana wg projektu Beaty Mirowskiej. Dwa boczne ołtarze w drewnie Matki Boskiej Częstochowskiej i Jezusa Miłosiernego w kaplicy Fundatorów. Wiosną 2000 r. rozpoczęto budowę budynku gospodarczego. W 2001 r. zamontowano wieżę kościoła, w której są 3 dzwony – 800, 500 i 260 kg – rozruch elektryczny (autor Janusz Felczyński), stacje Drogi Krzyżowej – drewniane płaskorzeźby, ufundowane przez rodzinę Jarmużów. Rzeźby w drewnie autorstwa Henryka Jaśkiewicza. Organy elektroniczne.

Ulice należące do Parafii

Asnyka, Bardowskiego, Bednarska (część), Bilskiego, Budowlana, Drukarska, Działkowa, Dzika (część), Fijałkowskiego (część), Inżynierska (część), Kasprzaka, Kołłątaja, Ludowa (część), Majakowskiego, Nadrzeczna, Niciarniana, Nowy Świat, Ossowskiego, Pogonowskiego, Promienistych, Przedwiośnie, Przemysłowa (część), Przędzalniana, Rembielińskiego, Robotnicza, Rymarska (część), Sienkiewicza, Stępowizna, Stolarska (część), Szczawińska, Szkutlarska (część), Świercza, Wieniawskiego (część), Zegrzanki

Dni powszednie

17:00, 17:30

Soboty

17:00, 17:30

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1860
ODPUST: narodzenia św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 22, 23, 24 czerwca
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: oddany do użytku parter, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie gazowe
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: 8 kółek Żywego Różańca, Zespoły Wokalno-Instrumentalne „Sanctus” i „Nadzieja”, asysta
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Zdzisław Sudra 1991–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Radosław Tomczak OFMConv., wyśw. 2006
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1996–2006, małżeństw 1996–2006,
zmarłych 1949–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Zdzisław Sudra, mian. 1 X 1991 tel. 042 717-79-70

czynna pn-pt 16:30-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.