Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Jana Vianneya w Woli Kamockiej
Proboszcz: ks. Krzysztof Basztabin
Wikariusz:
Telefon: 44 616-11-92

Adres: Wola Kamocka 28 , 97-306 Grabica
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 17 XI 1929 r. (bp Wincenty Tymieniecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Poświęcenie kamienia węgielnego – 10 VIII 1930 r. Plany kościoła sporządził i prowadził budowę Stanisław Kowalski. Kościół o uproszczonych formach neobarokowych, podłużny kształt z jedną nawą i dwie przybudówki, w jednej z nich znajduje się kaplica. Murowany o wysokiej podbudówce z kamienia łupanego. Zakończenie budowy 13 XI 1930 r. Poświęcony 8 XII 1930 r. przez bpa WincentegoTymienieckiego.
Wyposażenie kościoła:
Obraz Matki Boskiej Łaskawej z pocz. XVIII w. i św. Michała z poł. XVIII w., Droga Krzyżowa, dzwony.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Kamocin – 2 km, Lubanów – 1, Lubonia – 3, Lutosławice Rządowe – 2, Lutosławice Szlacheckie – 3, Ostrów Cegielnia – 1, Papieże Kolonia – 2, Parcela Grabicka – 2, Wola Kamocka, wieś kościelna, Żychlin – 4

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

09:00, 10:30, 12:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1390
ODPUST: NMP Królowej Polski, 3 maja;
św. Jana Vianneya, obchodzony w niedzielę po 4 sierpnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i IV niedziela Wielkiego Postu
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 56 arów (500 m)
PLEBANIA: wybudowana w 1983 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Edward Dąbrowski
ks. Wacław Chmielewski
ks. Ignacy Pawłowski
ks. Zenon Witaszek
ks. Zygmunt Hołdrowicz
ks. Tadeusz Grzelak
ks. Józef Sulwiński
ks. Leon Olczyk 1988–1999
ks. Wacław Sitek
ks. Władysław Cieśla 1999–
ks. Wincenty Chmiel
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1930–2006, małżeństw 1930–2006,
zmarłych 1930–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Krzysztof Basztabin, mian. 1 VII 2018 tel. 044 616-11-92

czynna pn-pt 18:00-18:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.