Archidiecezja Łódzka
Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie
Proboszcz: ks. Witold Lubaniak
Wikariusz:
Telefon: 44 719-50-84

Adres: 97-221 Łaznów 57 (pow. tomaszowski)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 15 V 1431 r. (bp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół drewniany wystawiony na miejscu poprzedniego w latach 1755–1756 z fundacji bpa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego. W 1965 r. przedłużono nawę główną o 4 m, oszalowano ściany deskami, a w 1966 r. cały kościół odmalowano. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrembowej, nawa prostokątna o węższym i niższym prezbiterium. Od północy murowana zakrystia. Dzwonnica wybudowana w XVIII w. Od 1998 r. trwają prace konserwatorskie kościoła.
Wyposażenie kościoła:
Dwa ołtarze boczne z rzeźbami aniołów; w lewym ołtarz MB Pocieszenia z przełomu XVIII i XIX w.; ambona rokokowa z poł. XVIII w.; organy rokokowe; chrzcielnica barokowa z rzeźbą anioła z XVIII w.; kielich barokowy z 1668 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Cisów – 3 km, Janinów – 4, Łaznowska Wola (część) – 5, Łaznów, wieś kościelna, Łaznów kolonia – 1,5, Michałów – 2, Popielawy – 1, Rokiciny – 4, Teodorów – 5

Dni powszednie

07:30 lub 16:00, 17:00

Soboty

07:30 lub 16:00, 17:00

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1760
ODPUST: Matki Boskiej Różańcowej, obchodzony w I niedzielę października;
św. Rocha, obchodzony w niedzielę po 16 sierpnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota, niedziela przed odpustem św. Rocha
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (abp Władysław Ziółek)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (1,5 km)
PLEBANIA: zbudowana ok. 1894 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, Apostolstwo Miłosierdzia Bożego, Apostolstwo Dobrej Śmierci
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Bolesław Walewski 1919–1922
ks. Józef Świątczak 1956–1963
ks. Józef Madaliński 1922–1926
ks. Henryk Fiutkowski 1963–1969
ks. Roman Borowski 1926–1929
ks. Franciszek Solarczyk 1969–1978
ks. Stanisław Rabiński 1929–1937
ks. Józef Nikiel 1979–1987
ks. Stanisław Lesiewicz 1937–1946
ks. Józef Stachniak 1987–1996
ks. Franciszek Rzazek 1946–1956
ks. Stanisław Mendel 1996–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jacek Tkaczyk, wyśw. 1994
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Jan [Benedykt] Karp, 1997
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Kazimiera [Emanuela] Rysik, 1994, urszulanka
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1920–2006,
zmarłych 1920–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Witold Lubaniak, mian. 7 VII 2018 tel./fax 44 719-50-84

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.