Archidiecezja Łódzka
W rocznicę śmierci ks. inf. Stanisława Grada
23:23 | 11.10.2020 | Wyświetleń: 999 | Autor: ks. Paweł Kłys

W 9. rocznicę śmierci ś.p. księdza infułata Stanisława Grada i w 8. rocznicę powołania do istnienia Fundacji Educator im. Księdza Stanisława Grada w sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Tomaszowie Mazowieckim została odprawiona uroczysta Msza święta, której przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Wspominamy dziś człowieka, którego życiorysem można by obdzielić z sześciu ludzi – wiecie o tym lepiej niż ja. Zanim tu był proboszczem, był proboszczem w Łodzi – w pierwszej łódzkiej parafii – historycznie rzecz biorąc. Był rektorem seminarium, był dyrektorem archiwum, był wykładowcą historii i był wychowawcą księży. Gdyby policzyć to wszystko, co w życiu zrobił, to człowiek się zastanawia… a umarł mając 70 lat. Za wcześnie! – zauważył arcybiskup Grzegorz.

W homilii metropolita łódzki odnosząc się do liturgii słowa powiedział między innymi – Jesteś wybrany, jesteś ukochany przez Boga do szaleństwa, do śmierci, do tego, że cię karmi swoim Ciałem i swoją Krwią. Jesteś wybrany! Jak temu wyborowi nie próbować sprostać? Jak temu wyborowi nie odpowiedzieć? – pytał kaznodzieja.

Łódzki pasterz zaapelował do uczestników liturgii –  patrzcie się na siebie! Jesteś na uczcie, ale czy twój strój świadczy o tym, że dokonała się jakaś zmiana?  Postarałeś się o coś? Coś się w twoim życiu zmieniło? Miłość woła o miłość. Miłość woła o zaangażowanie się. Miłość woła o staranie się! – podkreślił.

Przed błogosławieństwem – Lidia Błażejewska-Wojtaszczyk – prezes Fundacji przypomniała postać dziekana i proboszcza tomaszowskiej parafii oraz poinformowała, że Fundacja przyznała honorowy tytuł: Przyjaciela Fundacji, którzy przyznaje się zasłużonym dla działalności Fundacji. W tym roku tytuł ten otrzymały cztery osoby. W gronie nagrodzonych znalazł się również metropolita łódzki.

Fundacja Educator im. Księdza Stanisława Grada została powołana do istnienia w grudniu 2012 roku z inicjatywy księdza dr hab. Mieczysława Różańskiego a zarejestrowana w styczniu 2013 roku.

Powstanie fundacji wiąże się ściśle z osobą patrona Ks. Infułata Stanisława Grada. Jako proboszcz parafii św. Antoniego był całym sercem zaangażowany w życie społeczne Tomaszowa. Szczególną troską darzył dzieci i młodzież, otaczając ich konkretną pomocą materialną. Dzięki comiesięcznym zbiórkom pieniężnym w parafii oraz jego ofiarności dwa razy do roku każda szkoła na terenie parafii otrzymywała pieniądze z przeznaczeniem na pomoc najbiedniejszym dzieciom.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.