Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: mamy być światłem!
10:00 | 26.10.2020 | Wyświetleń: 407 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Św. Paweł uświadamia nam, że nie tyle mamy światło, ale że mamy być światłem”- mówił w swojej homilii Metropolita Łódzki. Msza Św. sprawowana była w poniedziałkowy poranek, w domowej kaplicy Abp. Rysia.

Dalej w swoim słowie Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił na czym polega różnica między kimś, kto ma światło, a kimś kto jest światłem. „Różnica ta wyraźnie pokazania jest w dzisiejszej Ewangelii. Przełożony Synagogi jest tym, który ma światło. Wie, że jest szabat, zna przepisy dotyczące szabatu i wie, że trzeba go uszanować. Jezus jego sposób przeżywania i głoszenia szabatu nazywa obłudom. To jest bardzo zewnętrzne podejście”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Kaznodzieja wyjaśnił także, że to właśnie Jezus jest światłem i sobą pokazuje jak należy przeżywać szabat i ten dzień jest działaniem Boga i wyzwoleniem człowieka. „Jezus pokazuje normę sobą, tym jak postępuje i jak działa. Nie tylko głosi normę, tak jak to czyni przełożony Synagogi”- powiedział Abp Ryś.


W codziennych Eucharystiach z metropolitą łódzkim transmitowanych on-line z kaplicy domu biskupiego można uczestniczyć codziennie o godz. 7:30, a w niedzielę o godzinie 9:30 wchodząc na stronę www.archidiecezja.lodz.pl lub na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.