Parafia Świętego Floriana w Domaniewie
Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski
Wikariusz:
Telefon: 43 678-02-25

Adres: 99-205 Dalików Domaniew 35
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wystawiony w pocz. XVI w. z fundacji chorążego łęczyckiego Stanisława Zalewskiego. Styl późnogotycki, orientowany, murowany z cegły o regularnym układzie polskim. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym węższą, półkolistą apsydą i czworoboczną wieżą od zachodu. Od północy przy prezbiterium zakrystia, przy nawie kruchta. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z kuszetami, nad apsydą o dekoracji sgraffitowej, ornamentacji okuciowej rozmieszczonej w pasach naśladujących układ żeber sklepienia późnogotyckiego; w polach kartusze herbowe: Korab i Dołęga z pocz. XVII w. W nawie strop z desek, filary przyścienne ścięte. Zakrystia i pomieszczenia w wieży na parterze i na I kondygnacji sklepione kolebkowo z lunetami. Drewniany chór muzyczny. Zewnątrz kościoła oszkarpowanie. Okna ostrołukowe. Pod okapem dachu, wokół kościoła oraz nad kondygnacjami wieży fryzy z cegieł ułożonych na kant. Wschodni szczyt nawy rozczłonkowany tynkowanymi blendami. Dach dwuspadowy, nad zakrystią i kruchtą pulpitowy.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z drugiej poł. XVIII w., późnobarokowy z herbami Korab i Jelita, z rzeźbami świętych i obrazami MB Częstochowskiej w sukience z przełomu XVII i XVIII w. oraz św. Józefa z początku XIX w. Ołtarze boczne z pocz. XIX w., w jednym obraz św. Jadwigi z poł. XIX w. Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: ambona barokowa, rokokowe organy, chrzcielnica wczesnorenesansowa, krucyfiks z XVII w., 2 krzyże procesyjne – barokowe, 2 dzwony, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Antoniew – 2 km, Brudnów – 2, Domaniew, wieś kościelna, Domaniewek – 2, Drwalew – 4, Idzikowice – 3, Julianów – 2,5, Krasnołany – 1, Nasale – 4, Orzeszków – 4, Psary – 3, Tobolice – 1

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 980

ODPUST: św. Floriana, obchodzony w niedzielę po 4 maja;
św. Jadwigi, obchodzony w niedzielę po 16 października

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: II niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek, wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 80 a (200 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1897 r., stan techniczny słaby, murowana, kanalizacja, brak centralnego ogrzewania

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, asysta, oaza

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Gąsiorowski 1911–1921; ks. Roman Skarbek 1947–1957
ks. Antoni Margoński 1921–1924; ks. Zygmunt Opala 1957–1970
ks. Andrzej Rogoziński 1924–1925; ks. Zdzisław Dębski 1970–1975
ks. Telesfor Kopydłowski 1925–1928; ks. Tadeusz Bednarek 1975–1983
ks. Wojciech Kubiś 1928–1930; ks. Stanisław Janusz 1983–1986
ks. Antoni Strumiłło 1930–1933; ks. Marian Ludwisiak 1986–1997
ks. Józef Górecki 1933–1941; ks. Stanisław Matuszewski 1997–
ks. Edwin Grochowski 1945–1947;

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jan Orczykowski, wyśw. 1984, zm. w 2012r.
ks. Zbigniew Wołkowicz, wyśw. 1996

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Urszula Janiszewska, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi
† s. Więckowska, zm. 1995 r.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1811–2006, małżeństw 1811–2006,
zmarłych 1811–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski, mian. 1 VII 2018 tel. 43 678-02-25

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.