Parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy w Budzynku
Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski
Wikariusz:
Telefon: 43 678-07-07

Adres: 99-205 Budzynek 21 (poczta Dalików)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1926 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1710–1711, drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej. W fasadzie nadwieszony występ chóru muzycznego, wsparty na dwóch słupach. Dach trójspadowy, gontowy z okapem, dwie wieżyczki na sygnaturkę. Dzwonnica wybudowana w latach 1977–1978.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z XIX w., 2 boczne ołtarze rokokowe z rzeźbami świętych i obrazami MB z Dzieciątkiem (XVIII w.) i św. Józefa (XVIII w.). Obrazy: Uczta Herodiady – Ścięcie św. Jana Chrzciciela; św. Eframa z XVIII w. Dwie rzeźby gotyckie w ołtarzu z pierwszej poł. XV w. Dzwonnica wybudowana w 1978 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Budzynek, wieś kościelna, Janów – 0,5 km, Kosobudy – 2, Marysławów – 5, Stefanów – 2, Woźniki – 1

Dni powszednie

zima 17:00

lato 19:00

Soboty

zima 17:00

lato 19:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 340

ODPUST: ścięcie św. Jana Chrzciciela, 29 sierpnia, obchodzony w ostatnią niedzielę sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: V niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1999 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 0,3 ha (800 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1926 r., murowana z kamienia, kanalizacja, brak centralnego ogrzewania, stan bardzo zły

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:

ks. Marian Jarczyk 1926–1929
ks. Władysław Świderek 1930–1931
ks. Leon Łomiński 1931–1932
ks. Józef Kotela 1932–1938
ks. Władysław Żwirek 1938–1941
ks. Kazimierz Gadzinowski 1945–1946
ks. Edwin Grochowski 1946–1947
ks. Józef Paluch 1947–1954
ks. Stanisław Jasiński 1954–1960
ks. Roman Krajewski 1960–1966
ks. Tadeusz Zielewski 1966–1967
ks. Bronisław Gwizdała 1967–1969
ks. Czesław Krysiński 1969–1974
ks. Mieczysław Wagner 1974–1978
ks. Roman Krzeslak 1978–1986
ks. Henryk Eliasz 1986–1989
ks. Stanisław Opala 1989–1992
ks. Tadeusz Koziorowski 1992–1994
ks. Andrzej Blewiński 1994–1997
ks. Krzysztof Kołodziejczyk 1997–2005
ks. Stanisław Wroński 2005–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1926–1940, 1945–2006, małżeństw 1926–1940, 1945–2006, zmarłych 1926–1940, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski, mian. 1 VII 2018 tel.43 678-07-07

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.