Archidieczja Łódzka

Parafia Opatrzności Bożej w Łodzi

Proboszcz: ks. kan. Andrzej Partyka
Wikariusz: ks. Rafał Dobrowolski
Telefon: +48 722 344 077
Adres: Kolińskiego 26 91-849 Łódź
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

Data erygowania: 9 X 1932 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Rozpoczęcie budowy w kwietniu 1932 r., zakończenie 9 X 1932 r. Prosta struktura architek-toniczna wg projektu arch. Wiesława Lisowskiego. Rozbudowa prezbiterium w 1947 r. wg projektu arch. Zygmunta Fedorskiego. Poświęcony przez bpa Wincentego Tymieniec- kiego. Kon sekrowany 5 XI 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:

W 1946 r. ks. H. Rybus przystąpił do odnowienia kościoła po zniszczeniach wojennych (w czasie okupacji kościół znajdował się na terenie getta żydowskiego): przedłużono ko-ściół o prezbiterium, sprowadzono organy z Ziem Odzyskanych, zbudowano 3 nowe ołta-rze, witraże wg projektu Danuty Muszyńskiej, stacje Drogi krzyżowej – rzeźba w drewnie Stanisława Chramca.

 

Ulice należące do parafii

Admiralska, Astrów, Barbary, Bluszczowa, Bracka – nr 28, Brudzińskiego, Cementowa, Centralna, Czeremchy, Czysta, Deczyńskiego, Dekerta, Ekologiczna, Eterowa, Gibalskiego, Góral-ska, Górnicza, Inflancka – 35 oraz nr parz., Irysowa, Jarowa, Jonschera, Kaufmana, Kolińskiego, Konwaliowa, Korzenna, Kraterowa, Łagiewnicka – 119–195, Marysińska – od 69 nieparz., Mateusza, Miarki, Mostowskiego, Narcyzowa, Niemojewskiego, Okopowa od Marysińskiej czyli od nr 63, Pierwiosnków, Plater – od 27, Po-rzeczkowa, Powojowa, Próżna, Przelotna, Przemysłowa – od 29 i 32, Radlińskiej, Sabały, Sporna – 80 i 82/84, Stalowa, Strykowska – 55–123, Tęczowa, Warszawska – 1-55 i 2–72a, Zagajnikowa, Żołędziowa