Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Augustyna w Bratoszewicach
Proboszcz: ks. kan. Mateusz Cieplucha
Wikariusz:
Telefon: 42 719-89-78

Adres: pl. Staszica 4, 95-011 Bratoszewice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1525 r. (abp gnieźnieński Jan Łaski herbu Korab)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół obecny murowany, wybudowany w stylu gotyckim w końcu XV w., obrabowany i spalony przez Szwedów, wkrótce w 1696 r. odbudowany. Od strony południowej dobudowano murowaną kaplicę. W latach 1898–1901 gruntownie został przebudowany, wg planów arch. Konstantego Wojciechowskiego. Dobudowano wówczas kaplicę południową, kruchtę zachod¬nią, podwyższono mury kościoła z wzniesieniem nowych sklepień, odrestaurowano szczyty i koś¬ciół pokryto nowym dachem. Jest to kościół w stylu późnogotyckim, jednonawowy, wydłużony, z krótkim, węższym, półkoliście zamkniętym prezbiterium. Po bokach nawy dwie neogotyckie kaplice, przy nich od wschodu dwie małe ćwierćkoliste dobudówki mieszczące zakrystię i skarbczyk. Przy nawie od zachodu neogotycka kruchta. Ponad półkolistą tęczą krucyfiks z XVIII w. odrestaurowany w 2003 r. Kościół oszkarpowany. Fasada zwieńczona schodkowym szczytem przerabianym dwukrotnie; w końcu XVII w. i w 1898 r. – ożywionym płycinami zamkniętymi półkoliście oraz dwoma owalnymi oknami. Dach nad nawą dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę, nad prezbiterium dach stożkowy. W latach 1994–1996 wymiana konstrukcji dachowej i pokrycie całości blachą miedzianą. W 2001 r. załączono elektryczne ogrewanie podłogowe. W 2003 r. położono murowaną posadzkę.

Wyposażenie kościoła:
2 ołtarze boczne późnobarokowe z XVIII w. z obrazami: Dzieciątka Jezus w sukience z XIX w. oraz MB z Dzieciątkiem z drugiej poł. XVII w. (w sukienkach z końca XVII w.). W neogotyckim ołtarzu głównym obraz św. Augustyna z XVIII w., przemalowany. Ambona z końca XVIII w., odrestaurowana w 2003 r. W neogotyckich stallach boki, drzwiczki i zwieńczenie w postaci fryzu herbowego z pocz. XVI w., całkowicie odrestaruwoane w 2003 r. Obraz MB z Dzieciątkiem XVII w., restaurowany w 1951 r. 3 płyty nagrobne z marmuru, renesansowe: Zofii Bratoszewskiej, Doroty z Orłowskich Bratoszewskiej i zatarta z herbem Gryf. Cztery witraże z pocz. XX w. uzupełnione w latach 2001–2003 siedmioma nowymi w stylu nawiązującym do istniejących. Ornat z bokami ze złotolitego pasa polskiego z XVIII w., drugi z bokami z tegoż wieku. Dzwonnica drewniana z XVIII w., konstrukcji słupowej, czworościenna, dołem szalowana, nakryta dachem namiotowym, gruntownie odnowiona w 1998 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bratoszewice, wieś kościelna, Domaradzyn – 4 km, Kalinów – 3, Rokitnica – 2, Wola Błędowa – 2, Wyskoki – 1

Dni powszednie

od kwietnia do września 18:00
od października do marca 17:00

Soboty

od kwietnia do września 18:00
od października do marca 17:00

Niedziele i święta

od ostatniej niedzieli sierpnia do czerwca: 09:00, 10:30, 12:00
lipiec i sierpień: 09:00, 11:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2091

ODPUST: św. Augustyna, obchodzony w ostatnią niedzielę sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed IV niedzielą Wielkiego Postu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,74 ha (100 m)

PLEBANIA: wzniesiona w 1905 r., murowana, gruntownie przebudowana w latach 1967–1970, kanalizacja, centralne ogrzewanie, w 1997 r. wymieniona instalacja i podłączony nowy piec olejowy

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Bratoszewice, pl. Staszica 3

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola parafialna, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Piotr Nowacki 1903–1924
ks. Wacław Breitenwald 1924–1928
ks. Tadeusz Urbański 1928–1934
ks. Leon Dębicki 1934–1947
ks. Stefan Porczyk 1947–1950
ks. Karol Zych 1950–1951
ks. Wacław Popławski 1951–1958
ks. Antoni Ostrowski 1958–1966
ks. Henryk Natkański 1966–1991
ks. Jerzy Pacholski 1991–2006
ks. Mateusz Cieplucha, mian. 20 IV 2006

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jerzy Kowalczyk, wyśw. 1958

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
Dorota Zasada – s. Maria Weronika od Przenajświętszego Oblicza, 2002, Karmel Łódzki

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1725–2006, małżeństw 1725–2006,
zmarłych 1725–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Mateusz Cieplucha, mian. 20 IV 2006 tel. 042 719-89-78

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.