Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Włodzimierzowie
Proboszcz: ks. Zbigniew Dawidowicz
Wikariusz:
Telefon: 44 616-25-41/602-222-389

Adres: ul. kard. S. Wyszyńskiego 4/8 , 97-330 Sulejów Włodzimierzów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

 

 

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 9 VIII 1983 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 3 V 1984 r., zakończenie 30 XI 1986 r. wg projektu arch. Mirosława Rybaka. Obiekt składa się z 3 części stanowiących jedną całość – dł. 25 m, szer. 45 m. Część A i C to obiekty katechetyczne, mieszkalne, gospodarcze. Część B – kościół, doświetlenie okienno-dachowe. Wybudowany z cegły palonej, dachy dwuspadowe, kryte blachą falistą. Poświęcony 30 XI 1986 r. jeszcze w stanie surowym przez bpa Władysława Ziółka. Konsekrowany
29 VI 2002 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz stały z cegły, ambonka, chrzcielnica – marmur, 2 ołtarze boczne imitacja marmuru, organy elektryczne, dzwonów brak, ale są głośniki na wieży kościoła – głos dzwonów odtwarzany z taśmy magnetofonowej. Tabernakulum z 1999 r., metalowe ozdobione rzeźbą złoconą, 20 ławek. Wyposażenie zakrystii – segment na ornaty i paramenty liturgiczne, posadzka mozaika hiszpańska – 1999 r. 2 konfesjonały – 1999 r., Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barkowice – 4 km, Barkowice Mokre – 6, Koło Wieś – 6, Koło Parcele-Piaski – 6, Koło Las – 6, Nowa Wieś – 3, Przygłów – 1, Włodzimierzów, wieś kościelna

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00,11:30, 17:00

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3330

ODPUST: NMP Królowej Polski, 3 maja;
Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1, 2, 3 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: ok. 1 ha (2 km)

PLEBANIA: oddana do użytku w 1996 r., a w 1997 r. wikariatka, w obu budynkach centralne ogrzewanie, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, na cmentarzu grzebalnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, chór, asysta parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Marcin Sokołowski 1983–1994; ks. Jerzy Grodzki 2002–2004
ks. Franciszek Semik 1994–2002; ks. Konrad Woźniak 2004–2016 (ks.senior )

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1983–2006, małżeństw 1983–2006,
zmarłych 1983–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Zbigniew Dawidowicz, mian. 1 VII 2016 tel. 44 616-25-41

Czynna wg potrzeb parafian

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.