Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: czy rozumiesz ten czas, w którym żyjesz? Czas wypełniony obecnością Boga!
10:30 | 23.10.2020 | Wyświetleń: 790 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Dziś Słowo Boże robi wszystko, aby pokazać nam właściwą perspektywę rozumienia siebie i swojego życia. Ta właściwa perspektywa, to perspektywa powołania. Ona wyznacza to, czy postępujemy w sposób właściwy i godny”- mówił w swojej homilii Metropolita Łódzki.

Od środy 21 października na stronie Archidiecezji Łódzkiej, a także na kanale YouTube wierni mogą uczestniczyć we Mszy Św. która transmitowana jest o godzinie 7:30 z domowej kaplicy Księdza Arcybiskupa. W dzisiejszej homilii Abp Grzegorz zwrócił uwagę na kwestię powołania w naszym życiu. „Myśleć o swoim życiu w kategorii powołania, to myśleć w perspektywie drugiego, bo wołanie musi przyjść od drugiego. My często myślmy o powołaniu w taki sposób, że wszystko musi być tak, jak ja sobie wymyślę, a wołanie powinno przychodzić od drugiego”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Dalej Metropolita odnosząc się do Listu św. Pawła do Efezjan zauważył, że Paweł w tym liście robi wszystko, aby wyrwać nas z modelu samowystarczalnego życia. Otwiera nam oczy na życie wspólne i to jest dopiero właściwe rozumienie swojego życia. „Jak Paweł mówi o powołaniu, to mówi o nadziei, ale takiej która jest wspólna wszystkim powołaniom”- zaznaczył Abp Ryś.

Na zakończenie swojej nauki Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że tym który nas woła jest nasz wspólny Ojciec, który spodziewa się, że będziemy mieli wspólną nadzieję. „Św. Paweł mówi: spełnisz się mając wspólne nadzieje z innym. Nie w samowystarczalności, nie w skrajnym indywidualizmie, tylko z innymi. Słowo Boże wyrywa nas dziś z takiej kultury, która jest bardzo indywidualistyczna”- dodał Abp Grzegorz.


W codziennych Eucharystiach z metropolitą łódzkim transmitowanych on-line z kaplicy domu biskupiego można uczestniczyć codziennie o godz. 7:30 wchodząc na stronę www.archidiecezja.lodz.pl lub na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.