W 20. rocznicę nominacji biskupiej ks. bpa Ireneusza Pękalskiego – wywiad
18:18 | 11.12.2019 | Wyświetleń: 1388 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dokładnie 11 grudnia 1999 roku o godz. 12:00 w łódzkiej kurii biskupiej ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek – ówczesny Pasterz Kościoła Łódzkiego – podał do wiadomości decyzję Ojca Świętego Jana Pawła II ustanawiającą dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi – ks. parł. Ireneusza Pękalskiego – biskupem pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej, przydzielając mu stolicę tytularną: Castello di Tingizio.

Z tej okazji ksiądz biskup Ireneusz udzielił wywiadu portalowi Archidiecezja Łódzka, w którym opowiada o swojej drodze do kapłaństwa oraz o posłudze biskupiej.

Święcenia biskupie ks. prał Ireneusza Pękalskiego odbyły się 8 stycznia 2000 w archikatedrze łódzkiej. Konsekratorem był arcybiskup Władysław Ziółek, któremu asystowali arcybiskup Janusz Bolonek, nuncjusz apostolski w Urugwaju, i bp Adam Lepa, biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.