Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Pan Bóg już działa w waszym życiu swoją łaską
15:38 | 08.12.2019 | Wyświetleń: 1225 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„My jako łódzki Kościół potrzebujemy bardzo waszego kapłaństwa. Potrzebujemy bardzo waszego diakonatu i prezbiteratu. Dziś Kościół pyta was czy jesteście już gotowi, aby wejść na ten ostatni fragment drogi ku sakramentowi święceń”- mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki przewodniczył Mszy Św. w Archikatedrze Łódzkiej uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, podczas której 7 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi złożyło kandydaturę, czyli zostali uznani za oficjalnych kandydatów do przyjęcia w odpowiednim czasie święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

W swojej homilii Metropolita Łódzki odniósł się do czytania i do Ewangelii w której mamy obraz dwóch rozmów. W czytaniu Bóg się pyta Adama „Gdzie jesteś?” Abp Ryś zwrócił uwagę, że w tym pierwszym dialogu, że „Bóg pyta gdzie jesteś dlatego, że Adam i Ewa tak daleko zabrnęli w swoim grzechu, że nie podejmą dialogu z Bogiem, jak On nie odezwie się jako pierwszy. To wstrząsający fragment Pisma Świętego, który mówi o człowieku obdarowanym przez Boga w sposób niesłychany, a następnie o człowieku, który odrzucił Boga tak dalece, że nie chce z Nim dialogu. Człowiek który dopełnił się grzechu i jeszcze obraził się na Pana Boga. To Bóg jest tym, który podejmuje z nami rozmowę, kiedy my jesteśmy zamknięci w naszym grzechu. Od Niego wychodzi inicjatywy, ale to, że Bóg się musi dopraszać rozmowy z nami, to pokazuje, co grzech robi z nami.”

Dalej Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na dalszy ciąg tego dialogu, który odsłania kolejne wymiary tego dramatu. Adam próbuje zrzucić winę i odpowiedzialność za grzech na inną osobę. „Adam, który ma być głową ludzkości, jaka się z niego rodzi. Adam, który się wypiera odpowiedzialności. Komu on ma przewodzić, jeśli nie chce brać odpowiedzialności za ludzi. Co więcej, przerzuca odpowiedzialność za swoje czyny na innych. Jak on ma przewodzić?”- pytał Ksiądz Arcybiskup.

„Jak możecie przewodzić komukolwiek w Kościele, jak nie chcecie brać odpowiedzialności za własne grzechy, albo jak chcecie przerzucić swoje grzechy na innych. Wy macie rosnąć do takiego kapłaństwa w którym potraficie wziąć na siebie odpowiedzialność za grzechy innych. Kościół jest ustanowiony w związku z grzechem, nie po to aby się gorszyć lub obrażać, ale po to, aby pomóc ludziom dźwignąć to brzemię jakim jest grzech i nie zostawić ich z tym. Kościół potrzebuje takich pasterzy”- mówił do przyszłych diakonów Ksiądz Arcybiskup.

Drugim dialogiem z dzisiejszego Słowa Bożego jest rozmowa Anioła z Maryją. „Prawda o Maryi, którą Bóg jej objawił, że jest Pełna Łaski, wstrząsnęło Maryją. To objawienie łaski jest przekazane także dlatego, że On ma dla niej konkretne zadanie, Bóg ma konkretny plan, z którym przychodzi do niej, tak jak do was dzisiaj. Zanim jednak mówi o zadaniu, to mówi o łasce.”

„Zanim zostaniecie diakonami i prezbiterami Pan Bóg już działa w waszym życiu swoją łaską. Nie ma misji od Boga, której nie poprzedza łaska. To dotyczy nas wszystkich. Także w małżeństwie dostajecie misję od Boga. Tą misją jest wasza rodzina, ale nie ma misji jeśli najpierw nie ma łaski. Bóg każdego zna na początku dotyka zanim nam zleci zadanie.”- podkreślał w swoim słowie Abp Ryś.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.