Archidiecezja Łódzka
Biblia Polska – widowisko słowno-muzyczne
10:56 | 04.10.2019 | Wyświetleń: 234 | Autor: Biblia Polska

Już 8 października w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbędzie się kolejny koncert „Biblia Polska”, organizowany przez stowarzyszenie Muza Dei. Będzie to multimedialne i interdyscyplinarne widowisko muzyczne, skoncentrowane na kultywowaniu tradycji. Sama zaś nazwa projektu wywodzi się od tytuły wiersza Kazimierza Wierzyńskiego.

Celem projektu jest promocja muzyki polskiej i narodowego dziedzictwa kulturowego, popularyzacja dzieł wybitnych autorytetów artystycznych wspólnie z uzdolnionymi artystami młodego pokolenia, a także działanie na rzecz dialogu społecznego i kulturowego, zwłaszcza propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej. „Biblia Polska” ma również podnieść świadomość kulturową wśród odbiorców projektu, pomóc w budowaniu tożsamości i wspólnoty narodowej oraz zainteresowania odbiorców dziejami Polski i Polaków, a także przybliżenie w atrakcyjnej i artystycznej formie polskich symboli narodowych.

Poprzez patriotyczno-edukacyjne widowisko „Biblia Polska” odbiorca ma szansę wzbudzić w sobie wrażliwość na piękno. Wszak koncert ten to nie tylko bliżej nieokreślona muzyka. To muzyka najwyższej jakości, która poprzez dźwięk i słowo pomaga uzmysłowić ogromną wartość, jaką jest dziedzictwo narodowe. Jest to wielka szansa, by o muzyce patriotycznej podjąć ważną dyskusję i docenić rolę muzyki w życiu społecznym.

 Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przyczyni się do popularyzacji muzyki na wysokim poziomie oraz wzrostu wrażliwości społecznej na kulturę, sztukę i literaturę polską, która ma moc integracji całego narodu. Zaś edukacja w zakresie wiedzy muzycznej, jak również promowanie wspaniałych artystów może – jak ufamy – przynieść dobre i trwałe owoce.

Autorem scenariusza i współtwórcą projektu jest wspaniały aktor Dariusz Kowalski. Natomiast za stronę muzyczną odpowiada Marcin Pospieszalski – aranżer, basista oraz producent muzyczny. Wśród pozostałych artystów usłyszymy m.in. Agnieszkę Cudzich, siostry Melosik, Agnieszkę Musiał, Barbarę Pospieszalską, zespół Full Power Spirit, Dariusza Muchę, a także aktorów Dominikę Chorosińską i Radosława Osypiuka oraz chór Strefy Chwały.

Podczas widowiska ubogaconego nowoczesnymi efektami multimedialnymi ekranów ledowych, zaproszeni artyści zaprezentują państwu dzieła wybitnych twórców historii Polski. Znajdziemy wśród nich: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Kazimierza Wierzyńskiego, Tadeusza Gajcego, Mariana Piechala, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Karola Wojtyły, Stefana Wyszyńskiego czy też Jerzego Popiełuszki.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.