Łódź: „Festiwal Łódź Czterech Kultur” w parafii Dobrego Pasterza
10:20 | 27.09.2019 | Wyświetleń: 644 | Autor: Jacek Radzikowski

W dniu 14 września 2019 r., o godz. 12.00, w ramach „Festiwalu Łódź Czterech Kultur”, w parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Łodzi odbył się otwarty dla wszystkich zainteresowanych wykład prof. Krzysztofa Stefańskiego pod tytułem „Łódź polska”.

Prelegent jest kierownikiem Katedry Historii Architektury w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Naukowo specjalizuje się w architekturze polskiej i powszechnej XIX i XX w., architekturze sakralnej oraz sztuce Łodzi. W swoim wystąpieniu zauważył on, iż  dzieje polskiej architektury są tak samo burzliwe i skomplikowane, jak polityczne losy naszej części Europy. Wielokrotnie przesuwane granice, zabory, wojny, komunizm, wreszcie fundusze europejskie – wszystko to składa się na obraz polskiej architektury: różnorodnej, zaskakującej, nowoczesnej, ale i nierzadko bardzo tradycyjnej. Słuchacze mogli dowiedzieć się ciekawych informacji dotyczących architektury polskiej. W wykładzie uwypuklono

i zaakcentowano także wiedzę o charakterystyce architektury rodzimych obiektów sakralnych.

Szanownego gościa w imieniu swoim i wspólnoty parafian powitał Ks. Proboszcz Czesław Duk, który wygłosił także słowo wstępu dotyczące historii parafii Dobrego Pasterza w Łodzi.

Festiwal „Łódź Czterech Kultur”,  jest zaliczany do wydarzeń interdyscyplinarnych – łączy bowiem elementy teatru, literatury, filmu, muzyki czy sztuk wizualnych. Nawiązuje do czterech kultur, które wywarły wpływ na rozwój Łodzi i odcisnęły w historii miasta ślad, którego nie da się pominąć – Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Jest on ważnym wydarzeniem kulturalnym, które co roku odbywa się w naszym mieście.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.