Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: czemu służy dialog?
15:13 | 12.06.2019 | Wyświetleń: 1201 | Autor: ks. Paweł Kłys

– W dialogu chodzi o to, by nie stracić człowieka! O to idzie bardziej, niż o to, by ustalić kto ma rację w sporze! – mówił abp Ryś do uczestników Kongresu „Komunikacja w Ochronie Zdrowia”.

Już po raz drugi Łodzi, w dniach 11-12 czerwca br. organizowany jest Kongres „Komunikacja w Ochronie Zdrowia”. Wydarzenie to adresowane jest do organizatorów aktywności związanych z budowaniem i zarządzaniem wartościowymi relacjami z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych, rzeczników praw pacjenta oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – organizatorów kampanii profilaktycznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pacjentów oraz uczelni medycznych.

Wśród panelistów i prelegentów tegorocznego Kongresu znalazł się także metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Wystąpił on z referatem zatytułowanym: „Czemu służy dialog?”.

– Czy w dialogu rzeczywiście idzie o prawdę, i oto by w końcu dojść do faktu, który zaistniał? Czy dialog ma na celu dojście do tej prawdy? Czy w rozmowie chodzi o to, by udowodnić swoją wersję, czy może chodzi o to, bym lepiej zrozumiał drugą stronę, zwłaszcza, gdy rozmowa nie była taka oczywista? – pytał zebranych arcybiskup Ryś.

– Dialog jest doświadczeniem spotkania i w tym doświadczeniu spotkania więcej poświęca się czasu doświadczeniu, niż spotkaniu. – mówił metropolita łódzki cytując ks. prof. Józefa Tischnera. – Do–świadczenie – źródłem tego słowa jest świadectwo! Dialog nie jest sporem naukowym o ustalenie danego faktu, ale spotkaniem dwu świadectw – dzielę się swoim świadectwem – co ostatecznie jest świadectwem tego, co ta dana historia znaczy dla mnie. Schodzimy więc na poziom o wiele głębszy. Zatem w dialogu idzie o wymianę świadectw. Świadectwa inaczej się słucha. Gdy zaczynamy dawać świadectwo, to inaczej się tego słucha. Przy spotkaniu świadectw znika element sporu. Jak mam się kłócić z kimś, kto dzieli się tym, czego doświadczył.  – zauważył metropolita łódzki.

Organizatorem Kongresu, który odbywa się w Okręgowej izbie Lekarskiej w Łodzi jest Fundacja Misja Medyczna.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.