II Archidiecezjalny Przegląd Piosenki Maryjnej Cecyliada – Tuszyn Las 2019
20:00 | 20.04.2019 | Wyświetleń: 1490 | Autor: Antoni Zalewski

Parafia św. Krzysztofa w Tuszyn Lesie i Parafialne Centrum Dziecięce ARKA oraz Fundacja Równe Szanse dla Środowiska Ledgo w Tuszynie organizują II Archidiecezjalny Przegląd Piosenki Maryjnej Cecyliada – Tuszyn Las 2019, który odbędzie się w kościele św. Krzysztofa w Tuszyn Lesie w sobotę, 11 maja 2019 r.

Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10:00. Przegląd zakończy się Mszą Świętą o godz. 17:00, po której nastąpi rozdanie nagród.

Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, gimnazjów zlokalizowanych w gminie Tuszyn i całej Archidiecezji Łódzkiej, a także solistów, schole dziecięce, zespoły młodzieżowe, chóry i dorosłych działające na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

W konkursie oceniani będą uczestnicy w kategoriach: soliści w wieku do lat 12, soliści od lat 13, schole dziecięce (zgłaszają tylko parafie), zespoły wokalne i chóry.

Każdy uczestnik prezentuje dwa utwory o tematyce religijnej, w tym jeden o tematyce maryjnej. Łączny czas trwania nie powinien przekroczyć 9 minut.

Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, magnetofon, odtwarzacz CD (dopuszcza się półplaybacki).

Zgłoszenia można wysyłać do 20 kwietnia 2019 roku na adres: Parafia Św. Krzysztofa, 95-080 Tuszyn ul. 3 maja 18, lub pocztą elektroniczną parafiatuszynlas@gmail.com.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu pod nr tel. 667-55-26-36 lub pod adresem parafiatuszynlas@gmail.com.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.