Archidiecezja Łódzka
XXIV Niedziela Zwykła – 16 IX 2018
12:29 | 15.09.2018 | Wyświetleń: 1021 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 16 września 2018 r.

1. 17 września 1939 roku, zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek Radziecki zaatakował Polskę. Z racji 79. rocznicy tych wydarzeń oraz obchodzonego Dnia Sybiraka zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi w poniedziałek 17 września o godz. 12.00 na Mszę św., by uczcić pamięć o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny i oddać hołd Rodakom zesłanym na Syberię, do Kazachstanu czy Rosji.

2. Fundacja „SMS Z NIEBA” (www.smsznieba.pl) informuje, że 6 października 2018 r. (sobota) na PGE Narodowy w Warszawie odbędą się jednodniowe rekolekcje dla młodzieży (proponujemy od 14 roku życia) z całej Polski „STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary”. Idea spotkania skupiona jest wokół rozpoczynającego się w październiku Synodu Biskupów w Rzymie nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.
Pierwsze 800 osób, które zorganizują grupę minimum 50-osobową, otrzyma od organizatorów dodatkowo pakiet ewangelizatora (72 prezenty), który jest dobrą pomocą w misji katechizacji i który można wykorzystywać na katechezie. Więcej informacji o zamówieniach grupowych na stronie: www.stadionmlodych.eu w zakładce „BILETY”

3. Wydział Duszpasterstwa i Wydział Katechetyczny informują:
Pierwsza Komunia św. – zgodnie z nową instrukcją odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko najpóźniej do końca września u Księdza Proboszcza. Muszą również dostarczyć metrykę chrztu św. dziecka. W przypadku dzieci nieochrzczonych Ksiądz Proboszcz jak najszybciej podejmuje przygotowanie dziecka do chrztu św. włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu Ksiądz Proboszcz podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do sakramentu Eucharystii w jego parafii (nie jest wymagane zezwolenie z parafii zamieszkania). Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii należy zorganizować spotkania formacyjne osobno z rodzicami i osobno z dziećmi. Karty pracy dla dzieci Wydawnictwa Św. Wojciecha są dostępne w naszej Księgarni Archidiecezjalnej.
Sakrament bierzmowania – w tym roku szkolnym zostanie udzielony po przynajmniej rocznym przygotowaniu w klasie III Gimnazjum. Zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Ksiądz Proboszcz decyduje o przyjęciu zgłaszającego się kandydata do bierzmowania w swojej parafii (nie wymagane jest zezwolenie z parafii zamieszkania). W tym roku równolegle rozpocznie się (trwa) przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla klas III Gimnazjum oraz dla uczniów klas VII i VIII. Uczniowie klas VIII otrzymają bierzmowanie w klasie I szkoły ponadpodstawowej w roku 2020 po dwuletnim przygotowaniu. Uczniowie klas VII do bierzmowania przystąpią po trzyletnim przygotowaniu również w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej w roku 2021. Jeśli w parafii sakrament bierzmowania nie jest udzielany co roku do bierzmowania może przystępować młodzież na zakończenie VIII klasy Szkoły Podstawowej z zachowaniem zasady trzyletniego przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole. Spotkania formacyjne dla kandydatów powinny odbywać się w parafii w grupach przynajmniej raz w miesiącu. Książki i podręczniki metodyczne oraz indeksy do bierzmowania są dostępne w Kurii w Referacie Prasowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.