Archidiecezja Łódzka
Rekolekcje Ostatniej Szansy: „Bóg Wskrzesza Miłosierdziem”
09:54 | 19.03.2018 | Wyświetleń: 1913 | Autor: Antoni Zalewski

Rekolekcje Ostatniej Szansy pt. „Bóg Wskrzesza Miłosierdziem”, w tym roku w naszym kościele poprowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC – Pallotyn. Mieszka w Lublinie. Jest Dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, Moderatorem Generalnym Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca i Liderem zespołu Razem za Jezusem. Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą głosząc Słowo Boże i prowadząc rekolekcje.

Nauki w Niedzielę Palmową (25 marca) podczas Mszy Świętych o godz. 9:30, 11:30, 12:30 i 20:00 oraz w poniedziałek i wtorek (26 i 27 marca) podczas Mszy Świętych o godz. 18:00 i 20:00. Wtorek dzień spowiedzi. Zapraszamy od godz. 17:00 do 21:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.