Archidiecezja Łódzka
Rozpoczynają się katechezy liturgiczne
11:44 | 26.11.2013 | Wyświetleń: 2840
Rozpoczynają się katechezy liturgiczne

Od I niedzieli Adwentu 2013 roku, przez prawie dwa najbliższe lata, we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Łódzkiej przeprowadzona zostanie systematyczna katecheza liturgiczna.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki prezentując ten projekt napisał: „Po Roku Wiary przychodzi czas, aby kapłani i wierni świeccy zwiększyli swoją wrażliwość na przeżywanie tajemnicy Mszy świętej. Ma temu służyć pogłębienie znajomości znaczenia podstawowych pojęć, gestów i znaków liturgicznych”.

W każdą niedzielę (oprócz lipca i sierpnia), podczas każdej Eucharystii, na zakończenie homilii, bądź też po odczytaniu słowa lub listu pasterskiego, zostanie wygłoszona przez kapłana katecheza przepisana na dany dzień.

Metropolita Łódzki jest przekonany, że „moc głoszonego kerygmatu i
systematycznie prowadzone dzieło całego Kościoła Łódzkiego przyniesie zamierzony cel, jakim będzie głębsze zrozumienie Mszy świętej – źródła i szczytu chrześcijańskiego życia każdego człowieka”.

Plan katechez liturgicznych:

1. Znak krzyża

2. Woda święcona

3. Liturgia aktem zgromadzenia

4. Procesja wejścia

5. Ucałowanie ołtarza

6. Okadzenie

7. Pozdrowienie

8. Akt pokuty

9. Panie, zmiłuj się nad nami

10. Chwała na wysokości Bogu

11. Modlitwa dnia

12. Struktura liturgii Słowa

13. Funkcja lektora i znaczenie posług liturgicznych

14. Psalm responsoryjny

15. Alleluja

16. Znaki towarzyszące proklamacji Ewangelii

17. Homilia aktem liturgicznym

18. Wyznanie wiary

19. Modlitwa wiernych

20. Złożenie darów

21. Zbieranie tacy

22. Lavabo

23. Symbolika chleba

24. Symbolika wina

25. Modlitwy towarzyszące składaniu darów

26. Obrus

27. Modlitwa nad darami

28. Modlitwa eucharystyczna

29. Dialog przed prefacją

30. Prefacja

31. Święty

32. Znaczenie postawy klęczącej

33. Epikleza konsekracyjna

34. Opowiadanie o ustanowieniu

35. Anamneza z ofiarowaniem

36. Ukazanie Świętych Postaci

37. Prośby w ramach Modlitwy eucharystycznej

38. Epikleza komunijna

39. Znaczenie wymieniania imion papieża i biskupa

40. Doksologia „Przez Chrystusa…”

41. Amen

42. Ojcze nasz

43. Embolizm

44. Obrzęd pokoju

45. Łamanie chleba

46. Zmieszanie postaci

47. Oto Baranek Boży

48. Procesja komunijna

49. Dziękczynienie

50. Modlitwa po komunii

51. Ogłoszenia

52. Błogosławieństwo i rozesłanie

53. Dialog

54. Milczenie

55. Śpiew

56. Świeca

57. Kolor szat liturgicznych

58. Bicie się w piersi

59. Przyklękanie i klękanie

60. Leżenie krzyżem

61. Postawa stojąca

62. Dzwony

63. Ambona

64. Ołtarz

65. Tabernakulum

66. Dialogiczny charakter liturgii

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.