Opłatek u seniorów
12:33 | 22.12.2012 | Wyświetleń: 579

Autentycznego szczęścia, radości i pokoju, płynących z bliskości z Dzieciątkiem narodzonym w Betlejem, życzył podopiecznym Domów Dziennego Pobytu łódzkiej Caritas, abp Marek Jędraszewski. "Im bardziej Je przytulimy do serca, tym bardziej będziemy mocni miłością, którą chce nas przemienić" - podkreślał abp Jędraszewski.

Dla seniorów wystąpiły dzieci ze świetlicy prowadzonej przez Caritas, przy ulicy Czarnieckiego. Ale spotkanie było przede wszystkim okazją do wspólnych życzeń i podzielenia się opłatkiem.

„W tym wyjątkowym czasie życzymy aby to, co niesione w naszym codziennym życiu, było źródłem prawdziwej radości. Niech nowo narodzony Jezus, uosobienie miłości Boga do człowieka, pomnoży w naszych rodzinach wiarę, nadzieję i miłość” – w imieniu podopiecznych Domów Dziennego Pobytu życzył Stanisław Rogala.

Tymczasem abp Marek Jędraszewski podkreślił, że już wkrótce oczy wszystkich znów będą zwrócone na Betlejem, a w historii świata nie ma drugich narodzin, które byłyby tak często i z takim wzruszeniem wspominane, jak narodziny Chrystusa. „Hic natus est Salvator mundi – tu narodził się Zbawiciel świata, który swoją miłością przemienił nasze życie.”
„Przyjmując narodzonego w Betlejem Chrystusa, stajemy się Bożymi Dziećmi. To daje nam poczucie autentycznego szczęścia, radości i pokoju, których świat nie jest w stanie dać. Tylko On, Zbawiciel świata, który przychodzi do nas w wydanym na naszą łaskę i niełaskę Dzieciątku. Im bardziej Je przyjmiemy, im bardziej przytulimy do serca, tym bardziej będziemy mocni miłością, którą On chce nas przemienić” – życzył abp Marek Jędraszewski.

Z Domów Dziennego Pobytu w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej i Czarnieckiego, korzysta około stu osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.