Watykan: Benedykt XVI wzywa chrześcijan Afryki do wspólnego świadectwa wiary
11:43 | 07.10.2009 | Wyświetleń: 475
Watykan: Benedykt XVI wzywa chrześcijan Afryki do wspólnego świadectwa wiary

Benedykt XVI zachęcił chrześcijan Afryki do wspólnego świadectwa wiary. Uczynił to podczas dzisiejszej sesji porannej Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki, odpowiadając na wystąpienie patriarchy Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego Tewahedo, abuny Paulosa.

Ojciec Święty podziękował etiopskiemu hierarsze za przyjęcie zaproszenia na Synod i zauważył, że jego obecność jest dobitnym świadectwem starożytności i głębokich tradycji Kościoła w Afryce, sięgających Dziejów Apostolskich. Zauważył, że wierność tamtejszych chrześcijan wobec Ewangelii wyraża się nie tylko w posłuszeństwie Prawu Bożemu, ale także przez wytrwałość w obliczu prześladowań oraz gotowość do złożenia własnego życia w ofierze dla Chrystusa.

Benedykt XVI zaznaczył, iż w obliczu trudności doświadczanych przez chrześcijan na Czarnym Lądzie trzeba pamiętać, że w Chrystusie możliwe jest pojednanie, może zwyciężyć sprawiedliwość a pokój może być trwały. „Módlmy się, by nasze Kościoły zbliżały się do siebie w jedności, która jest darem Ducha Świętego, świadczyły o nadziei, którą niesie Ewangelia. Pracujmy nadal na rzecz integralnego rozwoju wszystkich ludów Afryki, umacniając rodziny, stanowiące bastion afrykańskiego społeczeństwa, wychowując młodzież, stanowiącą nadzieję Afryki oraz wnosząc swój wkład w budowę społeczeństw cechujących się uczciwością, prawością i solidarnością” – stwierdził Ojciec Święty.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.