Abp Michalik na rozpoczęcie 349. zebrania plenarnego Episkopatu
11:41 | 07.10.2009 | Wyświetleń: 509
Abp Michalik na rozpoczęcie 349. zebrania plenarnego Episkopatu

O roku propedeutycznym w seminariach, nowym statucie Episkopatu i sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju - mówił podczas przemówienia wstępnego przed obradami 349. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski jej przewodniczący abp Józef Michalik. Wyraził tez ubolewanie z powodu "zaniku kultury języka i jego powszechnej brutalizacji". Podczas posiedzenia 6 i 7 października z udziałem hierarchów z zagranicy, biskupi dokonają też wyborów do gremiów Episkopatu.

O tematach, nad którymi obradować będą biskupi, mówił podczas briefingu ks. Józef Kloch, rzecznik Episkopatu.

W przemówieniu wstępnym abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że podstawą prac biskupów nad wprowadzeniem w polskich seminariach tzw. roku propedeutycznego jest adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”. Zostało w niej wyrażone przekonanie o konieczności wstępnego przygotowania poprzedzającego formację w wyższym seminarium duchownym. Dokument podkreśla przy tym różnice wynikające z odmiennej sytuacji Kościoła i kandydatów do seminarium w krajach europejskich.

Abp Michalik powołał się w swoim przemówieniu na przykład diecezji paryskiej, w której odstąpiono od koncepcji istnienia jednego seminarium, w którym przez sześć lat przygotowują się kandydaci do kapłaństwa. Zdaniem przewodniczącego KEP, realizowana tam zasada nauczania bardziej zindywidualizowanego i prowadzonego w mniejszych grupach mogłaby przynieść korzyści, gdyby została przeniesiona na grunt polski.

Ks. Kloch poinformował, że rok propedeutyczny obowiązuje już w kilku polskich seminariach, m.in. w diecezji łomżyńskiej i tarnowskiej oraz archidiecezji wrocławskiej. Wykład na ten temat wygłosi podczas obrad ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.

O doświadczeniach związanych z formacją okresu propedeutycznego w swoich diecezjach na zebraniu plenarnym będą mówić także goście zagraniczni – 13 biskupów m.in. z Ukrainy, Chorwacji, Słowacji, Węgier, Serbii, Włoch, Francji, Niemiec i Mołdawii. Reprezentują oni nie tylko Kościół rzymskokatolicki, ale i greckokatolicki.

Abp Michalik zrelacjonował także biskupom swój udział w obradach zgromadzenia ogólnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), które odbyło się od 1 do 4 października w Paryżu. Tematem tego spotkania były stosunki państwo-Kościół. Metropolita przemyski podkreśla, że stosunki te są w każdym kraju bardzo odmienne, nie zawsze pomyślne, ale nigdzie nie ma wrogości z dawnych lat. Hierarcha spotkał się także z prezydentem Francji Nicolas Sarkozy`m. Jak stwierdza w swoim przemówieniu, prezydent Francji „mile nas zaskoczył pozytywnym nastawieniem do religii, co w ustach szefa tego państwa budziło szczególny entuzjazm Francuzów”.

Odnosząc się do życia publicznego w Polsce, abp Michalik stwierdza w przemówieniu, że „ujawniają się pewne zakodowane choroby”. Jest, jego zdaniem, problemem m.in. zamknięcie stoczni w Gdańsku i Szczecinie. Komentując niedawną tragedię w kopalni ” Wujek-Śląsk” podkreśla, że lekceważone jest bezpieczeństwo pracy górników. Zwraca uwagę na eksploatację pracowników handlu w dni świąteczne. Ubolewa nad „zanikiem kultury języka i jego powszechną brutalizacją”.

Przewodniczący KEP stwierdza też z ubolewaniem, że najważniejszym dziś problemem rządzących są przygotowania do przyszłorocznych wyborów prezydenckich, nie dostrzegają natomiast innych problemów, z którymi boryka się społeczeństwo.

Biskupi podczas obrad dyskutować też będą nad wchodzącym 7 października w życie nowym statutem polskiego Episkopatu. Zakłada on wzmocnienie pozycji biskupów diecezjalnych, określa obowiązki Prymasa Polski, wprowadza też pewne zmiany w zakresie trybu podejmowania decyzji w ramach Konferencji Episkopatu.

Nowy statut ustanawia nowe ciało Konferencji Episkopatu Polski, a będzie nim Rada Biskupów Diecezjalnych, składająca się ze wszystkich urzędujących biskupów diecezjalnych. Będzie ona spotykać się co najmniej dwa razy w roku. Jej decyzje nie będą musiały być przegłosowywane na zebraniu plenarnym.

Podczas 349. zebrania plenarnego biskupi wybiorą też, zgodnie z nowym statutem, dwóch biskupów diecezjalnych do Rady Stałej. Wybrany zostanie ponadto nowy przewodniczący Komisji Nauki Wiary, który zastąpi abp. Zygmunta Zimowskiego, powołanego na stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Biskupi wskażą, także w miejsce abp. Zimowskiego, nowego członka Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.