Benedykt XVI: dzięki naszemu udziałowi w uczcie Słowa i Eucharystii Bóg kształtuje naszą wspólnotę
11:08 | 12.06.2009 | Wyświetleń: 424
Benedykt XVI: dzięki naszemu udziałowi w uczcie Słowa i Eucharystii Bóg kształtuje naszą wspólnotę

Dzięki naszemu szczególnemu uczestnictwu w dwojakiej uczcie Słowa i Eucharystii Bóg kształtuje naszą wspólnotę – powiedział Benedykt XVI w kazaniu podczas 11 czerwca w Rzymie. Papież jak co roku przewodniczył tam uroczystościom Bożego Ciała. O godz. 19 rozpoczęła się pontyfikalna Msza św. przed bazyliką św. Jana na Lateranie, będącą katedrą Biskupa Rzymu, po czym poprowadził on procesję eucharystyczną do bazyliki Matki Bożej Większej, pod którą udzielił wszystkim eucharystycznego błogosławieństwa.

W kazaniu Ojciec Święty przypomniał, że słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Oto Ciało moje, oto Krew moja”, „powtarzane podczas każdej ofiary eucharystycznej”, przywodzące na myśl jerozolimski Wieczernik, „ze szczególną mocą rozbrzmiewają dziś, w uroczystość Bożego Ciała”.

Wyjaśniając następnie wszystkie dzisiejsze czytania, papież podkreślił m.in., że Jezus przelał swą krew „za wielu”, nawiązując w ten sposób do Księgi Izajasza. Podkreślił, iż podczas Ostatniej Wieczerzy Pan zawarł z uczniami nowe przymierze, przypieczętowując je nie ofiarami ze zwierząt, jak to się działo w przeszłości, ale własną krwią, która stała się „krwią nowego przymierza”, co doskonale ujmuje List do Hebrajczyków.

Liczna obecność wiernych w uroczystościach ukazuje, że – zdaniem Benedykta XVI – że „dzięki naszemu szczególnemu uczestnictwu w dwojakiej uczcie Słowa i Eucharystii Bóg kształtuje naszą wspólnotę”. „Karmieni przez Chrystusa, my, Jego uczniowie, otrzymujemy misję, aby być «duszą» naszego miasta… zaczynem odnowy, chlebem «łamanym» dla wszystkich, przede wszystkim dla tych, którzy są w trudnej sytuacji, ubóstwie oraz cierpieniu fizycznym i duchowym” – mówił papież.

Kapłanom, „codziennie czerpiącym z Ciała i Krwi Pana wolną i czystą miłość, która sprawia, że jesteśmy godnymi szafarzami Chrystusa i świadkami Jego radości”, przypomniał, że wierni oczekują od nich „przykładu prawdziwej pobożności eucharystycznej”, którą wyróżniał się św. Jan Maria Vianney, „którego wspominać będziemy w szczególny sposób w bliskim już Roku Kapłańskim”. Będzie on okazją do umocnienia wiary „w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii”, gdyż nie można jej uważać za coś pewnego – stwierdził Ojciec Święty.

Zwrócił uwagę, że „istnieje dziś niebezpieczeństwo pełzającej sekularyzacji także w Kościele, co może przełożyć się na formalny i próżny kult eucharystyczny w celebracjach pozbawionych udziału serca, wyrażającego się w czci i szacunku dla liturgii”. Wciąż silna jest pokusa sprowadzenia modlitwy do czegoś powierzchownego i pospiesznego, dając się przytłoczyć ziemską aktywnością i troskami – tłumaczył kaznodzieja.

Na zakończenie powiedział: „Drodzy bracia i siostry, jak co roku po Mszy św. przejdziemy w tradycyjnej procesji eucharystycznej i w modlitwach i pieśniach zanosić będziemy wspólne błaganie do Pana obecnego w konsekrowanej hostii. W imieniu całego Miasta powiemy Mu: Zostań z nami, Jezu, obdarz nas sobą i daj nam chleba, który karmi nas do życia wiecznego! Uwolnij ten świat od trucizny zła, przemocy i nienawiści, jaka zatruwa sumienia, oczyść go mocą Twej miłosiernej miłości. A Ty, Maryjo, która przez całe życie byłaś niewiastą «eucharystyczną», pomóż nam postępować w jedności ku niebieskiej mecie, karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa, chlebem życia wiecznego i lekarstwem boskiej nieśmiertelności. Amen!”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.