Archidiecezja Łódzka
Lwów: konferencja nt. jednej daty Wielkanocy dla wszystkich chrześcijan
10:07 | 20.05.2009 | Wyświetleń: 456
Lwów: konferencja nt. jednej daty Wielkanocy dla wszystkich chrześcijan

Pod hasłem „Jedna data Wielkanocy jest możliwa: konsensus z Aleppo 1997 r.” odbyła się międzynarodowa konferencja na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Uczestnicy sympozjum debatowali nad możliwością obchodzenia przez wszystkich chrześcijan – zarówno wschodnich i zachodnich – Zmartwychwstania Chrystusa tego samego dnia.

Termin obchodzenia Wielkanocy ustalił sobór w Nicei w 325 r. Ma być to pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Ta definicja nie uwzględnia jednakże wielu szczegółów, np. różnicy czasu związanej z długością geograficzną. Ponadto od tego czasu nastąpiły też reformy kalendarzy – prawosławni posługują juliańskim, zaś katolicy i protestanci gregoriańskim. Różnicę w datach odczuwa się szczególnie w krajach, gdzie żyją obok siebie chrześcijanie tych różnych tradycji. W marcu 1997 r. w Aleppo w Syrii odbyło się z inicjatywy Światowej Rady Kościołów i Rady Kościołów Bliskiego Wschodu spotkanie poświęcone temu problemowi. Stwierdzono wtedy, że różnica w określeniu daty Wielkanocy wynika z różnych tradycji obliczeń matematycznych, a nie z różnic teologicznych.

W konferencji, która odbyła się 15 maja, wzięli udział przedstawiciele Światowej Rady Kościołów, Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i wszystkich chrześcijańskich Kościołów działających we Lwowie. Uczestnicy spotkania przypomnieli, że w najbliższych dwóch latach Wielkanoc wypada w tym samym czasie dla chrześcijan wschodnich i zachodnich. Wyrazili nadzieję, że stanie się to pierwszym krokiem na drodze wspólnego obchodzenia świąt przez prawosławnych, katolików i protestantów.

Ks. Milan Žust SJ z Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan oznajmił, że Kościół katolicki jest żywo zainteresowany uzgodnieniem daty świąt. Z kolei prawosławny teolog i główny organizator konferencji dr Antuan Arżakowski wyraził zadowolenie z przebiegu spotkania i osiągniętego porozumienia. „Czy Kościół prawosławny przyjmie nasze ustalenia, wypowie się Sobór Wszechprawosławny” – powiedział.

Próby zwołania takiego soboru trwają od wielu lat. Ostatni uznawany przez wszystkich prawosławnych sobór odbył się w Nicei w 787 r. W drugim tysiącleciu zwołano wprawdzie kilka spotkań z udziałem przedstawicieli większości, a nawet wszystkich istniejących wówczas Kościołów prawosławnych, ale nie miały one tej rangi. Pierwszą próbą był tzw. Kongres Wszechprawosławny, który odbył się w 1923 w Konstantynopolu, jednak nie uczestniczyli w nim delegaci wielu Kościołów lokalnych, np. aleksandryjskiego, antiocheńskiego i jerozolimskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.