Archidiecezja Łódzka
Dyskusja na UKSW: brak regulacji prawnych dotyczących biomedycyny jest złem
10:22 | 14.05.2009 | Wyświetleń: 380
Dyskusja na UKSW: brak regulacji prawnych dotyczących biomedycyny jest złem

Brak w Polsce regulacji prawnych dotyczących biomedycyny jest złem – co do tego zgodzili się uczestnicy dyskusji nt. „Katolik wobec in vitro” w Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie. Poprzedził ją wykład przewodniczącego zespołu ekspertów Episkopatu Polski ds. bioetycznych – abp. Henryka Hosera. Konferencję zorganizowało działające na UKSW Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej.

Abp Hoser w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż rozwój biotechnologii jest tak dynamiczny, iż praktycznie dokonuje się w pustce prawnej. Przypomniał, że już przed czterema laty Polska winna ratyfikować unijną Konwencję o Biomedycynie. – Nie jest ona doskonała, ale jest próbą wypełnienia pustki prawnej. Zawiera zasady, których zastosowanie wydaje się w Polsce pilne i konieczne – stwierdził.

Biskup warszawsko-praski wskazał też na opóźnienie refleksji bioetycznej w Polsce w stosunku do innych krajów europejskich. Jego zdaniem, brakuje merytorycznej dyskusji nad tymi problemami, a częściej mają miejsce polemiki: bardzo emocjonalne i nieracjonalne.

Poinformował, że zespół ekspertów KEP ds. bioetycznych, którym kieruje, obecnie pracuje nad dokumentem, który pozwoli zrozumieć stanowisko Kościoła katolickiego. Opiera się ono na antropologii filozoficznej i teologicznej. – Wielu ludzi ulega iluzji, jakby technika i nauka były z natury dobre. Są takimi, dopóki nie zastosuje się ich w konkretnych celach, wtedy tracą tę neutralność – dodał.

Zdaniem abp Hosera, problemem w debacie na tematy bioetyczne jest określenie wartości życia ludzkiego w jego poszczególnych fazach rozwoju. Podkreślił, że ochrona genomu ludzkiego powinna być zasadą.

Z problemem tym próbowali się zmierzyć uczestnicy dyskusji panelowej: mec. Ludwik Skurzak z Komitetu Inicjatywy „Contra In Vitro”, dr Zbigniew Wasilewski, który przez 16 lat kierował jedną z białostockich klinik przeprowadzających zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego, prof. Andrzej Paszewski z Instytutu Biochemii i Fizyki PAN, Halina Bortnowska z Fundacji Helsińskiej oraz psycholog ks. Jacek Prusak z „Tygodnika Powszechnego”.

Zdaniem prof. Paszewskiego, problemem w debacie o normatywny status zarodka jest to, że nie wszyscy uważają, iż we wczesnych stadiach rozwoju zarodka mamy do czynienia z człowiekiem. Jego zdaniem, nie ma co do tego wątpliwości, i nie trzeba się przy tym odwoływać do religii czy wyznania. – Z zarodka ludzkiego nie może powstać nie-człowiek – zaznaczył.

Ks. Prusak, zwrócił uwagę, iż zmienia się percepcja społeczna procedur in vitro. Podał przykład badań, z których wynikało, że osoby o silnych przekonaniach religijnych, także jeśli chodzi o status zarodka jako wczesnego stadium człowieka, uważają procedurę in vitro za niemożliwą do zaakceptowania.

Dodał też, że Kościół pozostanie przy swoim nauczaniu, ale ważne jest, by przekonywał do swojej racji, nie strasząc – mówił publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Halina Bortnowska krytycznie oceniła list biskupów na ubiegłoroczną Niedzielę św. Rodziny, który – jak się wyraziła – „obraził wiele małżeństw”.

Lekarz dr Wasilewski zwrócił natomiast uwagę na dylematy etyczne związane z kriokonserwacją zarodków. Nadliczbowe embriony powstające przy procedurze In vitro są problemem również według prof. Paszewskiego. – Naturalnie poczętym zarodkom przyroda daje szansę, a pochodzącym z In vitro – już nie – mówił

– Należy uregulować prawny status zarodka a w Polsce tego nie zrobiono – postulował w dyskusji ks. Prusak. Mec. Skurzak wspomniał o przygotowanym przez Komitet „Contra In Vitro” projekcie ustawy, w którym – jak twierdzi – znalazły zastosowanie zasady nauczane przez Kościół. Wprowadziłaby ona zakaz pozaustrojowego zapłodnienia czyli In vitro. Pod tym obywatelskim projektem podpisało się 150 tys. Osób.

Zdaniem Bortnowskiej, prawo nie powinno zakazywać „na wszelki wypadek”, ale zakazywać tego, co jest „przestępcze”. Z kolei prof. Paszewski był zdania, że na poziomie moralności nie może być kompromisu, ale w pluralistycznym społeczeństwie kompromis trzeba zawierać na poziomie tworzenia prawa.

– Prawo nie wygra z instynktem macierzyńskim – zauważył ks. Prusak, i dodał, że chciałby, aby w Polsce było chronione życie. Następnym krokiem, może być uczenie ludzi odpowiedzialności. – W punkcie wyjścia nie oczekujmy, że wszyscy będą spełniali standardy katolickie – dodał. Zdaniem publicysty, „nawet niedoskonały projekt był czymś lepszym niż sytuacja wcześniejsza”. Czy zakaz In vitro coś zmieni? – Uspokoi sumienia, ale – jego zdaniem – nie rozwiąże problemu.

Organizatorem konferencji pt. „Katolicy wobec In vitro” było działające na UKSW Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.