Archidiecezja Łódzka
Audiencja ogólna: papież prosi o modlitwę w intencji pokoju w Ziemi Świętej
11:56 | 21.05.2009 | Wyświetleń: 519
Audiencja ogólna: papież prosi o modlitwę w intencji pokoju w Ziemi Świętej

Zakończonej w miniony piątek wizycie apostolskiej w Ziemi Świętej poświęcił Benedykt XVI swą katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Na placu św. Piotra zgromadziło się ok. 20 tys. wiernych. Papież przypomniał, że na Kalwarii i w bazylice grobu Pańskiego modlił się o siłę miłości wypływającą z misterium paschalnego. Zaznaczył, że ta moc może odnowić ludzi i cały świat. Ojciec Święty wezwał uczestników dzisiejszej audiencji do modlitwy w tych intencjach.

Benedykt XVI zaznaczył, że pielgrzymka ta była wielkim darem dla Kościoła i Następcy Piotra. Była to nade wszystko pielgrzymka do źródeł wiary, ale zarazem wizyta duszpasterska w Kościele żyjącym w Ziemi Świętej. „Jest to wspólnota szczególnie ważna, gdyż jest obecna, tam gdzie Kościół ma swe źródła” – powiedział papież.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie pokojowego współżycia chrześcijan i muzułmanów. „Dzięki Bogu oraz działaniu rządzących ma to miejsce w Jordanii. Dlatego modliłem się, aby działo się tak również w innych miejscach, myśląc szczególnie o chrześcijanach żyjących w bardzo trudnych warunkach w sąsiednim Iraku” – wyznał papież.

Przypomniał, że w Jordanii znaczną część katolików stanowią uchodźcy z Palestyny i Iraku. Jest to obecność znacząca i doceniana w społeczeństwie, także ze względu na dzieła edukacyjne i charytatywne, adresowane do osób o różnym światopoglądzie, niezależnie od przynależności religijnej. Poświęcenie kamienia węgielnego pod uniwersytet patriarchatu łacińskiego w Madabie stanowiło okazję do podkreślenia zaangażowania Kościoła w krzewienie poszukiwania prawdy oraz dobra wspólnego. „Nowa uczelnia będzie stanowić przestrzeń dla wszystkich, którzy pragną zaangażować w takie poszukiwanie, stanowiące niezbędną przesłankę do autentycznego i owocnego dialogu między cywilizacjami” – zaznaczył Ojciec Święty.

Mówiąc o drugiej części swej pielgrzymki, w Izraelu i Terytoriach Palestyńskich Benedykt XVI powiedział, iż „w tej Ziemi, pobłogosławionej przez Boga niekiedy wydaje się, iż wyjście ze spirali przemocy jest niemożliwe”. „Dla Boga i tych którzy w Niego ufają, nie ma jednak nic niemożliwego! Z tego względu wiara w jednego Boga, sprawiedliwego i miłosiernego, która jest najcenniejszym bogactwem tych ludów powinna wyzwolić całe zasoby szacunku, pojednania i współpracy” – mówił papież. Szczególną rolę w tych dążeniach powinna pełnić Jerozolima, gdzie spotykają się trzy religie monoteistyczne, a jej nazwa „Miasto pokoju” wyraża Boży zamiar wobec ludzkości: by tworzyć z niej jedną rodzinę. Z tego względu papież zaapelował: „Wszyscy ludzie wierzący powinni zaniechać uprzedzeń i wolę panowania, praktykując zgodnie podstawowe przykazanie to znaczy miłować Boga cały swym istnienie oraz miłować bliźniego jak siebie samego. Do świadczenia o tym powołani są właśnie żydzi chrześcijanie i muzułmanie, by czynami oddawać cześć temu Bogu, do którego modlą się ustami”.

Benedykt XVI odniósł się też do swej wizyty przy Murze Płaczu oraz w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem. Podkreślił, że była to chwila intensywnego skupienia. „Staliśmy tam w milczeniu, modląc się i rozważając tajemnicę imienia. Każda osoba ludzka jest święta, a jej imię wpisane jest w sercu Boga przedwiecznego. Niech nigdy nie będzie zapomniana straszliwa tragedia Szoah. Przeciwnie, trzeba, aby była ona w naszej pamięci uniwersalną przestrogą o świętym szacunku dla ludzkiego życia, które posiada zawsze nieskończoną wartość” – powiedział papież.

Ojciec Święty podkreślił, iż pilnym zadaniem w tym regionie jest dążenie do pokoju, idąc za przykładem św. Franciszka, metodami pokojowymi. Zaznaczył, że głównym celem jego pielgrzymki były odwiedziny wspólnot katolickich, z którymi spotkał się w Jerozolimie, Betlejem i Nazarecie. Szczególnie Benedykt XVI odniósł się do Mszy św. sprawowanej w Betlejem, w której uczestniczyli także wierni ze Strefy Gazy. „Miałem okazję ich osobiście umocnić, zapewniając o mej szczególnej bliskości” – powiedział Benedykt XVI i dodał: „Betlejem, miejsce w którym zabrzmiał anielski śpiew pokoju dla wszystkich ludzi jest symbolem dystansu dzielącego nas nadal od realizacji tej zapowiedzi: tymczasowość, izolacja, niepewność, ubóstwo. Wszystko to sprawiło, że wielu chrześcijan wyjechało daleko”.

Papież przypomniał, że jednakże Kościół pełni nadal swą misję z konkretnymi dziełami służby braciom. Podczas Mszy św. w Nazarecie „modliliśmy się za wszystkie rodziny, aby odkryto piękno małżeństwa i życia rodzinnego, wartość duchowości domowej i edukacji, aby zwracano uwagę na dzieci posiadające prawo do wzrastania w warunkach pokoju i spokoju”.

Benedykt XVI wskazał również na znaczenie ekumeniczne swej pielgrzymki, w tym dwa spotkania w Jerozolimie. „Z zadowoleniem przypominam całą drogę tej pielgrzymki, którą mogłem odbyć w znaku Zmartwychwstania Chrystusa. Pomimo zmiennych losów, które na przestrzeni wieków naznaczyły miejsca święte, pomimo wojen, zniszczeń i niestety również konfliktów między chrześcijanami Kościół kontynuował swą misję, wspierany Duchem Zmartwychwstałego Pana” – powiedział papież. Wyznał, że modlił się na kolanach na Kalwarii i przy Grobie Pańskim o siłę miłości, wypływającą z tajemnicy paschalnej, jedynej zdolnej do odnowienia ludzi i skierowania ku jej celom historii i kosmosu. „Również was proszę o modlitwę w tej intencji” – powiedział papież.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. Prał. Paweł Ptasznik, z watykańskiego sekretariatu stanu: „W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty powrócił do niedawnej podróży do Ziemi Świętej. Była to przede wszystkim pielgrzymka do źródeł wiary, ale też wizyta duszpasterska w Kościele, który żyje na tamtych terenach i jest znakiem, że chrześcijaństwo jest obecne tam, gdzie ma swe korzenie. Pierwszy etap obejmował Jordanię z Góra Nebo, z której Mojżesz widział Ziemię Świętą przed swoją śmiercią oraz Betanię. W Jordanii żyje najliczniejsza wspólnota chrześcijańska w Ziemi Świętej i cieszy si ę szacunkiem społeczeństwa, szczególnie ze względu na dzieła miłosierdzia, jakie prowadzi. Z kolei w Izraelu Ojciec Święty spotkał się zarówno z przedstawicielami władz cywilnych izraelskich i palestyńskich, jak tez z przywódcami religijnymi muzułmanów i Żydów. Usiłował przekonywać wszystkich, że pojednanie i pokój, mimo trudności, są możliwe. Aby dać temu wyraz Ojciec Święty stanął w modlitewnym milczeniu przed Murem Płaczu i pod Kopuła na Skale, najświętszymi miejscami judaizmu i islamu. W ramach wizyty duszpasterskiej Ojciec Święty nawiedził Betlejem, Nazaret i Jerozolimę. Chrześcijanie gromadzili się na liturgii razem z papieżem, on zaś głosił im prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, o pokoju, który jest darem Ducha Świętego, o znaczeniu rodziny w życiu społecznym i o odwadze koniecznej do dawania chrześcijańskiego świadectwa”.

Zwracając się do pielgrzymów polskich Benedykt XVI powiedział: „Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Cieszę się, ze razem z wami mogę dziękować Bogu za nawiedzenie Ziemi Świętej,. Miejsca, które pamiętają życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, pozwalają z uwielbieniem wnikać w tajemnicę naszego odkupienia. Prośmy Boga, aby ta podróż przyczyniła się do zaprowadzenia trwałego pokoju w tym regionie. Niech wam Bóg błogosławi!”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.