Rekonstrukcja kapliczek i przydrożnych krzyży
10:05 | 05.09.2007 | Wyświetleń: 1101
Rekonstrukcja kapliczek i przydrożnych krzyży

10 kapliczek i przydrożnych krzyży udało się zrekonstruować lub postawić na nowo w Nadpilicznym Parku Krajobrazowym. Był to już drugi etap akcji „Pejzaż Wszystkich Świętych”. Podczas poprzedniego dawną świetność ludowi twórcy przywrócili 12 kapliczkom.

Tegoroczna akcja prowadzona była w środkowej i południowej części Nadpilicza. „Podobnie jak w roku ubiegłym przygotowanie projektów związane było z badaniami etnograficznymi, kwerendą terenową, wywiadami z mieszkańcami okolicznych wsi i miejscowości. Ważna była także współpraca z pracownikami Lasów Państwowych, władzami samorządowymi, a także z księżmi i parafiami” – podkreśla Andrzej Białkowski z Ośrodka Regionalnego ŁDK.

Do udziału w rekonstrukcjach zaproszeni zostali ludowi twórcy. Autorami dzieł są Andrzej Wojtczak z Kutna, Zbigniew Fabijański z Białynina Podboru (pow. skierniewicki), Małgorzata Kosińska z Zabostowa Małego (pow. łowicki), Wojciech Nagórski ze Zduńskiej Woli, Stanisław Szymczyk z Karkosów (pow. łęczycki), Wojciech Grzędowski z Petrykoz (pow. opoczyński), Henryk Adamczyk z Łęczycy, Elżbieta ŚwiderekŻeglińska ze Skierniewic, Wiesław Janiak z Wielunia, Henryk Staszko z Kuźnicy Skakawskiej (pow. wieruszowski) i Zbigniew Kałucki z Piotrkowa Trybunalskiego.

Odnowione kapliczki i krzyże: kapliczka słupowa św. Rozalii (ok. Rzeczkowa w gminie Przedbórz), kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena (Grobla w gminie Rozprza), kapliczka św. Jana Nepomucena (Łochyńsko w gminie Rozprza), kapliczka słupowa z Chrystusem Frasobliwym (okolice Błogich Szlacheckich w gminie Mniszków), krzyż powstańczy (Lubiaszów w gminie Wolbórz), krzyż Władysława Jagiełły (Modrzewek w gminie Wolbórz), kapliczka słupowa św. Jana Chrzciciela (Gazomia Stara w gminie Moszczenica), kapliczka słupowa Matki Boskiej Bolesnej (Srock w gminie Moszczenica), kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena (Żeromin w gminie Tuszyn), kapliczka słupowa Matki Boskiej Częstochowskiej (Małomierz w gminie Rzeczyca). Informację o wszystkich lokalizacjach można znaleźć na stronie internetowej http://www.ldk.lodz.pl/pejzaz_wszystkich_swietych_zespol.html.

„Rekonstrukcja tych niepowtarzalnych obiektów stanowi nie tylko ważny element materialnego dziedzictwa kulturowego. Jest także atrakcją turystyczną oraz pretekstem do poszukiwania źródeł legend i podań ludowych, dotyczących miejsc i obiektów sakralnych czy twórczości ludowej danego terenu. A zarazem kapliczka zachowuje swoje pierwotne, religijne funkcje, jest miejscem odprawiania nabożeństw, organizowania procesji, stanowi również pomoc przy realizacji programów edukacyjnych dla szkół” – podkreśla Białkowski.

Teraz odnowione kapliczki czekają na poświęcenie. Pierwsza z nich – figura Matki Boskiej Bolesnej ze Srocka – zostanie poświęcona 5 września o godz. 18.30.

Projekt realizowany był na terenie pięciu powiatów: radomszczańskiego, piotrkowskiego, łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego i opoczyńskiego. Sfinansowało go Ministerstwo Kultury w ramach programu „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”. Organizatorem projektu był Łódzki Dom Kultury i Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.