Parafia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Łodzi
Proboszcz: ks. Tadeusz Niewęgłowski SDB
Wikariusz:
Telefon: 42 671-84-91
Fax: 42 671-85-09

Adres: Wodna 36, 90-046 Łódź
E-mail: barbara@salezjanie.pl

http://wodna.salezjanie.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 24 V 1978 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowa w 1903 r., rozbudowa w 1924 r. Przemysłowiec E. Geyer wybudował przy ul. Wodnej Szkołę Rzemieślniczą i przekazał ją Towarzystwu Dobroczynnemu, które z kolei oddało ją Towarzystwu Rzemieślniczemu „Resursa”. Dzięki staraniom bpa Wincentego Tymienieckiego szkołę tę w 1922 r. przejęli salezjanie. 15 maja 1924 r. aktem darowizny Towarzystwo Salezjańskie otrzymało Szkołę Rzemiosł na własność. W tym samym roku Zarząd m. Łodzi przyznał sąsiedni plac na rozbudowę szkoły. Inżynier Lisowski wykonał nieodpłatnie plany, obejmujące kompleks budynków szkolnych, warsztaty i kościół. Wybudowano częściowo tylko budynki szkolne, z salą teatralną, i warsztaty. Salę teatralną przeznaczono na kaplicę, którą po 1926 r. poświęcił bp W. Tymieniecki. Przy kaplicy MB Wspomożenia Wiernych do czasu utworzenia parafii istniał samodzielny Ośrodek Duszpasterski. W latach 1981–1986 przeprowadzono gruntowny remont wejścia i całej kaplicy, nadając jej jednolity wystrój sakralny. W kościele nowa, ceramiczna ściana ołtarzowa, dębowe ławki oraz centralne ogrzewanie.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz MB Wspomożenia Wiernych z lat trzydziestych XX w., organy z Fabryki Organów S. Krukowski i Syn – Piotrków Trybunalski. Figury ks. Bosko i Miłosierdzia Bożego, wykonane przez Krystynę Solską w 1985 r., oraz figura ks. Jana Bosko przy wejściu do kościoła, wykonana przez Jerzego Martyka, na placu przed kościołem figura MB Wspo¬możenia Wiernych autorstwa Z. Kamińskiej. Ceramiczna Droga Krzyżowa z lat dwu¬dziestych XX w. Tabernakulum ogniotrwałe, wykonane w warsztatach szkolnych przez uczniów Gimnazjum Mechanicznego przy ul. Wodnej 34, prowadzonego przez salezjanów.

Ulice należące do Parafii

Dowborczyków – nr 2–36, Fabryczna – 2–12 i 3–21, Kilińskiego – 136–180, Miedziana – 4–10, Nawrot – 54–82 i 55–81, Piłsudskiego – 39–55, Targowa – 2–44 i 9–81, Tuwima – 31–67 i 68–86, Tylna, Wodna – 10–42 i 15–47, Wysoka – 31–55 i 38–46, Złota – 2–12 i 3–9, pl. Zwycięstwa – 8–14 i 9–13

Dni powszednie

07:30, 18:00

Soboty

07:30, 18:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 11:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6500

ODPUST: św. Jana Bosko, 31 stycznia;
Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, 24 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed uroczystością Chrystusa Króla

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)

PLEBANIA: dom zakonny od 1922 r., ofiarowany przez szkołę zawodową, ogrzewanie miejskie, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica seminaryjna Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Wodna 36
Kaplica szkolna Zespołu Szkół Salezjańskich, ul. Wodna 34

FORMY DUSZPASTERSTWA: Oratorium św. Dominika Savio, Stowarzyszenie Współpracowników
Salezjańskich, schola „Biedronki”, ministranci, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Zuchy, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Żywy Różaniec, asysta, chór parafialny, Wieczernik Modlitw za Kapłanów, Arcy Bractwo Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa, Czciciele Szkaplerza Najśw. Maryi Panny, Caritas

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Edmund Zamiatała SDB 1968–1978
ks. Apoloniusz Domański SDB 1978–1980
ks. Ludwik Kaliński SDB 1980–1985
ks. Ireneusz Chmielewski SDB 1986–1987
ks. Józef Pietrasik SDB 1987–1996
ks. Walerian Święcicki SDB 1996–1999
ks. Stanisław Orpik SDB 1999–2002
ks. Krzysztof Lis SDB 2002–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Maria Rychter, córka Maryi Wspomożycielki

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1968–2006, małżeństw 1968–2006,
zmarłych 1968–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Waldemar Trendziuk SDB, mian. 1 VIII 2008

Pomoc duszpasterska:
ks Tadeusz Kujawa SDB
ks. Ludwik Kaliński SDB

czynna pn-pt 10:00, 11:30  16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.