Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: nasze czyny są niedoskonałe, bo są niepełne
10:00 | 17.11.2020 | Wyświetleń: 400 | Autor: Julia Saganiak

17 listopada Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś sprawował Mszę Świętą w domowej kaplicy. Na początku homilii mówił o niedoskonałych, czyli niepełnych czynach człowieka.

-Czyny są niedoskonałe, bo są niepełne, to znaczy, że są zrobione do jakiegoś momentu, ale nigdy nie na całość. Tak jak w kolejnym Liście: ani gorące ani zimne, tylko letnie- mówił Metropolita Łódzki.

Następnie Ksiądz Arcybiskup przybliżył postać Zacheusza, grzesznika, którego imię oznaczało czysty i sprawiedliwy. Bohater dzisiejszej Ewangelii to człowiek żyjący inaczej, nie w taki sposób, na jaki wskazuje znaczenie jego imienia. Funkcjonował w środowisku, w którym nie potrafił być sobą. Stracił gorliwość, znajdując upodobanie w pieniądzu. Te konteksty dotyczą również nas.  Dziś nieustannie poszukujemy poczucia sensu, by żyć naprawdę.

-Jest wielkie niebezpieczeństwo, że to co robimy będzie niepełne, niedopełnione, byle jakie, nijakie.- mówił kaznodzieja.

Ten stan, w którym jesteśmy sprawia, że Jezus pragnie wejść do naszego domu. Nie przechodzi obok nas obojętnie, nie zostawia nas, ale chce być razem z nami. Tak jak do Zacheusza, Chrystus idzie dziś na spotkanie do nas.

Przed błogosławieństwem Abp Ryś podziękował wszystkim za składane ofiary na rzecz zakupu testów na koronawirusa dla bezdomnych. Po błogosławieństwie została odśpiewana Suplikacja z prośbą o ustanie pandemii na świecie.


W codziennych Eucharystiach z metropolitą łódzkim transmitowanych on-line z kaplicy domu biskupiego można uczestniczyć codziennie o godz. 7:30, a w niedzielę o godzinie 9:30 wchodząc na stronę www.archidiecezja.lodz.pl lub na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.