Archidiecezja Łódzka
Niedziela Misyjna w przedszkolu Sióstr Służebniczek
15:00 | 23.10.2020 | Wyświetleń: 355 | Autor: s. Anna Kłos

W niedzielę, 18. października 2020 r., obchodziliśmy w Kościele 94. Światowy Dzień Misyjny, znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej. Dzień ten jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i rozpoczyna tydzień modlitw za misjonarzy. Hasłem tegorocznego Tygodnia Misyjnego są słowa z 6. rozdziału Księgi proroka Izajasza „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8).

Dzieci z Przedszkola Publicznego Sióstr Służebniczek w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 60, solidaryzując się w modlitwie za misjonarzy i dzieci mieszkające na różnych kontynentach, brały czynny udział we Mszy świętej. Na uroczystą Eucharystię do kaplicy św. Krzysztofa, znajdującej się przy Kościele oo. Jezuitów, przyszły ubrane w stroje z różnych stron świata. Swoimi śpiewami i modlitwą ogarnęły tych, którzy służą najbardziej potrzebującym i opuszczonym w różnych częściach świata. Nie zapomniały także o swoich rówieśnikach mieszkających w innych krajach.

W uroczystej procesji z darami, dzieci niosły przedmioty świadczące o ich łączności modlitewnej za dzieci innych narodowości. Do ołtarza przyniosły m. in.: różaniec misyjny – wyraz ich modlitwy obejmującej 5 kontynentów; dzieci prosiły, by dotarła ona na krańce świata i niosła pomoc misjonarzom i dzieciom zamieszkującym kraje misyjne. W darach przyniesiona została także Biblia – której lektura pogłębia naszą wiarę, że Bóg przeznaczył nas dla siebie; dzieci modliły się, by przez posługę misjonarzy Dobra Nowina dotarła do każdego ludzkiego serca.

Do ołtarza reprezentanci przedszkolaków przynieśli pokolorowane przez siebie obrazki dzieci z różnych kontynentów, miały one przypomnieć trudną sytuację dzieci, które są głodne, pozbawione opieki i nauki, które wykonują niekiedy pracę ponad ich siły. Przez ten dar prosiły Boga Ojca, by nauczył wszystkich zauważać potrzeby ludzi żyjących dookoła nas.

Do tak wyjątkowego przeżycia Niedzieli Misyjnej, przedszkolaki przygotowała katecheza misyjna, w czasie której mogły poznać kraje misyjne oraz warunki życia dzieci na różnych kontynentach. Dowiedziały się także, jak ważna jest modlitwa za misjonarzy, którzy w ciężkich warunkach niosą Pana Jezusa do tych, którzy jeszcze Go nie znają. Dzieci miały także możliwość obejrzenia zdjęć przedstawiających pracę Sióstr Służebniczek w Afryce i Zambii.

Dla przedszkolaków radością było poznać życie dzieci na innych kontynentach. W czasie Tygodnia Misyjnego przedszkolaki w swoich grupach odmawiały dziesiątkę różańca, prosząc Maryję o łaski dla misjonarzy i polecając Jej opiece dzieci mieszkające na różnych kontynentach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.