Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś o Stanisławie ze Skarbimierza o jedności Kościoła – wykład na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
16:05 | 09.10.2020 | Wyświetleń: 631 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Problemem nie jest to – i jest to najważniejsza teza Stanisława – że w Kościele Zachodnim na ten moment jest dwóch papieży, że doszło do schizmy na szczytach władzy, ale rzeczywistym problemem jest destrukcja Kościoła jako Ciało. Kościół przestał być Ciałem! – mówił arcybiskup Grzegorz.

W czwartek 8 października br. w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wykład inauguracyjny – podczas uroczystości rozpoczynających nowy rok akademicki 2020/2021 – wygłosił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki.

Temat wykładu brzmiał: Stanisław ze Skarbimierza o jedności Kościoła. – Postanowiłem sięgnąć do myśli dotyczącej jedności Kościoła – może raczej pragnienia, dążenia do tej jedności w XV wiecznym Krakowie we wspólnocie uniwersyteckiej i kościelnej Rzymskiego Kościoła na najstarszym Uniwersytecie Polskim – Akademii Krakowskiej. – tłumaczył wybór tematu metropolita łódzki.

Omawiając dwa kazania synodalne Stanisława ze Skarbimierza z 1409 roku – metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, że – jedność jest ważnym wymiarem świętości Kościoła. Te dwie cechy Kościoła są ze sobą głęboko powiązane. To jest myślenie, które wykraczało poza wszelkie podziały. O tych dwu cechach mówiło pierwsze pokolenie koncyliarystów w łacińskim Kościele, ale mówili także o tym Husyci. Ta idea się przekłada na taką tezę: nie ma jedności Kościoła, bez Jego reformy. Jeśli chce się doprowadzić do jedności Kościoła – to musi być On zreformowany – tzn. powrócić do swojej tożsamości, do swojej konstytucji – do status uniwersalia Ecclesiae.- podkreślił arcybiskup.

– Zarówno hierarchom i uczonym Stanisław ze Skarbimierza dedykuje ten sam refren: u was, nie tak będzie! Musimy się różnić od świata! Władza w Kościele musi być inna niż ta w świecie i mądrość w Kościele musi być inna niż ta w świecie i wtedy jedna i ta druga będą służyć jedności! Stanisław nie mówi o naprawianiu kościelnych struktur, nie mówi jak przywrócić instytucjonalną jedność w Kościele, za to mówi o postawach które dotyczą w Kościele każdego. On wybija słuchaczy z tego myślenia: co oni tam na górze robią, tylko każe się zastanowić – co każdy w swoim miejscu – które jest jakąś częścią Ciała – robi, by nastała jedność. Czy przypadkiem nie jest tak, że gdy nic nie robi, to jest skończonym pyszałkiem! – zakończył arcybiskup Grzegorz.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest to publiczna ekumeniczna szkoła wyższa posiadająca dwa Wydziały: Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Status prawny uczelni określa ustawa z dnia 16 marca 2000 o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2018 uczelnia posiada nową, wybudowaną w latach 2017–2018 własną siedzibę przy ul. Władysława Broniewskiego 48 w Warszawie. W latach 1968–2018 mieściła się w gmachu Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.