Abp Ryś: w każdym jest tęsknota za jednością i solidarnością | 40. Rocznica powstania NSZZ „Solidarność”
19:00 | 31.08.2020 | Wyświetleń: 652 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Historia wymyśla słowa, a one potem tworzą historię. Życzę Solidarności by tworzyła historię”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. sprawowanej w 40. Rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

W 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, które zaowocowały powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” w kościele oo. Jezuitów w Łodzi odbyły się uroczystości związane z obchodami kolejnej rocznicy podpisania  Porozumień Sierpniowych.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz wszystkich zaangażowanych dawniej i dziś w działalność Solidarności przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś oraz kapłani  – duszpasterze Solidarności Ziemi Łódzkiej.  Podczas liturgii obecni byli także przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz licznie zgromadzone poczty sztandarowe z łódzkich zakładów pracy.

W swojej homilii Metropolita Łódzki podkreślał, że potrzeba dziś w naszej Ojczyźnie solidarności i w każdym z nas jest tęsknota za jednością. „Ja z tą tęsknotą skierowałem się dziś do Pisma Świętego i szukałem według klucza który podpowiedział Jan Paweł II, który jak mówił o Solidarności to w Gdańsku mówił z fragmentu Listu do Galatów: Jeden drugiego brzemiona noście. Solidarność to jest jeden i drugi. Nigdy jeden przeciw drugiemu, a jeśli brzemię, to niesione razem.”

Przed błogosławieństwem Ksiądz Arcybiskup dodał, że „historia wymyśla słowa, a one potem tworzą historię. Życzę Solidarności by tworzyła historię”.

Na zakończenie wierni zgromadzeni w świątyni zaśpiewali hymn „Boże coś Polskę” przy akompaniamencie „Mocnych w Duchu”.

Po zakończeniu liturgii uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie ulicą Sienkiewicza przed kościół p.w. św. Krzyż gdzie znajduje się pomnik ofiar Stanu Wojennego. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.